• Loading...

HỎI ĐÁP CÔNG TÁC ĐẢNG

đặt câu hỏi

 Câu hỏi:

THƯ VIỆN ẢNH

      

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

(Ngày đăng :22/09/2018)

(yenbai.gov.vn)

      Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh Yên Bái được thực hiện theo Quy định số 293-QĐ/TW, ngày 23/3/2010 của Ban Bí thư Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh, thành phố, cụ thể như sau:

      1. Vị trí, chức năng:

      Đảng uỷ là cấp uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ và là cấp uỷ cấp trên trực tiếp của các tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ, có chức năng lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan, đoàn thể trong Đảng bộ vững mạnh; kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, đảng viên trong Đảng bộ chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia tham mưu, đề xuất với Tỉnh uỷ về các chủ trương, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng trong Đảng bộ.

      2. Nhiệm vụ:

      2.1- Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

      - Lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ và đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị.

      - Tham gia với lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể của tỉnh thuộc Đảng bộ; tham mưu, đề xuất với Tỉnh uỷ những vấn đề cần thiết nhằm bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các cơ quan tỉnh.

      2.2. Lãnh đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

      - Lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh; phổ biến, quán triệt kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong toàn Đảng bộ.

      - Giáo dục nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm trong công tác cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức.

      - Bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, kiến thức, năng lực hoạt động thực tiễn và ý thức tổ chức kỷ luật cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức.

      - Lãnh đạo đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong Đảng bộ nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính kỷ luật; đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

      2.3. Lãnh đạo công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên

      - Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp để xây dựng các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên.

      - Lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc thực hiện đúng Điều lệ Đảng và các quy định của Trung ương về tổ chức sinh hoạt đảng; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, làm tốt công tác quản lý đảng viên.

      - Bồi dưỡng cấp uỷ viên, chăm lo công tác phát triển đảng viên, thực hiện công tác khen thưởng và kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên theo quy định.

      2.4. Lãnh đạo công tác cán bộ

      - Lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý cán bộ; lãnh đạo, hướng dẫn, kiểm tra các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định, quyết định về công tác cán bộ theo phân cấp quản lý.

      - Tham gia ý kiến về đánh giá, bổ nhiệm, miễn nhiệm, giới thiệu ứng cử... đối với đảng viên trong Đảng bộ là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý (khi có yêu cầu).

      - Tham gia với các ban đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh về công tác cán bộ và quản lý cán bộ đối với cấp uỷ viên thuộc diện Đảng uỷ quản lý.

      - Quyết định hoặc đề nghị với Tỉnh uỷ quyết định về tổ chức bộ máy và cán bộ chuyên trách công tác đảng của Đảng uỷ theo phân cấp quản lý.

      2.5. Lãnh đạo và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát

      - Lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng; giữ nghiêm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước; giữ vững đoàn kết nội bộ.

      - Chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời những biểu hiện vi phạm Cương lĩnh chính trị, Điều lệ, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

      2.6. Lãnh đạo các đoàn thể

      - Lãnh đạo, chăm lo xây dựng các các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh vững mạnh, hoạt động đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, điều lệ của các đoàn thể, tích cực tham gia công tác xây dựng đảng, đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Lãnh đạo trực tiếp Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh về phương hướng, nhiệm vụ, tư tưởng, tổ chức, cán bộ.

      - Lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc thực hiện tốt các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng các đoàn thể.

      2.7. Lãnh đạo công tác bảo vệ chính trị nội bộ

      Thực hiện và lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ trực thuộc thực hiện đúng các quy định của Trung ương về công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng./.

 

 

THÔNG BÁO

VIDEO

Tháng năm nhớ Bác

Đảng là cuộc sống của tôi

Đảng cho mùa xuân

LIÊN KẾT WEBSITE

Lượt truy cập