• Loading...

HỎI ĐÁP CÔNG TÁC ĐẢNG

đặt câu hỏi

 Câu hỏi:

THƯ VIỆN ẢNH

      
48 - CTr/ĐUK Chương trình công tác tháng 12 năm 2018
Ngày xuất bản: 01/12/2018 12:00:00 SA

 

ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI

ĐẢNG UỶ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH

*

Số: 48  - CTr/ĐUK

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

                                                                                 

 Yên Bái, ngày 03 tháng 12 năm 2018

 

CHƯƠNG TRÌNH

Công tác tháng 12 năm 2018

 

Ngày tháng

Nội dung công việc

* Từ ngày 03 - 07/12/2018

 

+ Ngày 03/12 (thứ 2)

 

+ Ngày 04/12 (thứ 3)

Công bố kết quả kiểm tra Chuyên đề Ban Chấp hành Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy.

+ Ngày 05/12 (thứ 4)

Họp Ban Thường vụ (định kỳ).

+ Ngày 06/12 (thứ 5)

Đồng chí Bí thư dự kỳ họp thứ 11- Hội đồng nhân dân tỉnh (từ ngày 6/12 - 8/12/2018).

+ Ngày 07/12 (thứ 6)

 

* Từ ngày 10 - 14/12/2018

 

+ Ngày 10/12 (thứ 2)

S: Sinh hoạt nghiệp vụ.

+ Ngày 11/12 (thứ 3)

S: Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối tổng kết năm 2018.

C: Họp Ban Thường vụ (chuyên đề).

+ Ngày 12/12 (thứ 4)

 

+ Ngày 13/12 (thứ 5)

Tổ chức học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) cho toàn thể cán bộ, đảng viên Đảng bộ khối (từ ngày 13/12 - 16/12/2018).

+ Ngày 14/12 (thứ 6)

C: Ban Thường vụ dự hội nghị trực tuyến cán bộ chủ chốt toàn tỉnh học tập chuyên đề Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị năm 2019.

* Từ ngày 17 - 21/11/2018

 

+ Ngày 17/12 (thứ 2)

Họp Thường trực.

+ Ngày 18/12 (thứ 3)

Các ban, Văn phòng, đoàn thể khối thực hiện nhiệm vụ thường xuyên.

+ Ngày 19/12 (thứ 4)

nt

+ Ngày 20/12 (thứ 5)

nt

+ Ngày 21/12 (thứ 6)

Đồng chí Bí thư dự hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 21 (01 ngày).

* Từ ngày 24 - 28/12/2018

 

+ Ngày 24/12 (thứ 2)

S: Sinh hoạt nghiệp vụ.

+ Ngày 25/12 (thứ 3)

S: Họp Giao ban cơ quan.

C: Thường trực dự tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2018.

+ Ngày 26/12 (thứ 4)

Hội nghị Báo cáo viên tháng 12/2018.

+ Ngày 27/12 (thứ 5)

S: Họp Thường trực.

C: Thường trực dự tổng kết công tác Hội Cựu chiến binh năm 2018.

+ Ngày 28/12 (thứ 6)

Họp Chi bộ.

* Ngày 31/12/2018

(thứ 2)

Các ban, Văn phòng, đoàn thể khối thực hiện nhiệm vụ thường xuyên.

 

* Một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng

- Chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở, các ban, Văn phòng, đoàn thể khối tổ chức tổng kết công tác năm 2018, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Nộp báo cáo về Đảng ủy khối (qua Văn phòng tổng hợp) trước ngày 20/12/2018.

- Hướng dẫn kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân xếp loại các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2018.

- Xây dựng dự thảo báo cáo tổng kết công tác năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của Đảng bộ khối. Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy khối năm 2018. Chuẩn bị các điều kiện cho hội nghị tổng kết công tác năm 2018 của Đảng bộ khối.

- Xây dựng Chương trình làm việc của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ khối năm 2019; Chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy 2019.

- Tổ chức học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) cho toàn thể cán bộ, đảng viên Đảng bộ khối.

- Triển khai thực hiện lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ theo Quy định 262-QĐ/TW ngày 08/10/2014 của Bộ Chính trị.

          - Tham gia 02 đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra chuyên đề đối với các Đảng ủy: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài Chính, Sở Xây dựng, Văn phòng UBND tỉnh về việc lãnh, chỉ đạo cải cách thủ tục hành chính; kiểm tra Đảng ủy Sở Công Thương về thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ.

 

Nơi nhận:                                             

- BTV Đảng uỷ khối;

- Đ/c Triệu Tiến Thịnh  - UV BTV,

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh (B/c) ;                                                                             

- Các ban, VP, đoàn thể khối;

- Các đ/c theo dõi ĐUK;        

- Lưu VP ĐUK.

T/L BAN THƯỜNG VỤ

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

Lê Thị Thu Thủy

 

 

THÔNG BÁO

VIDEO

Tháng năm nhớ Bác

Đảng là cuộc sống của tôi

Đảng cho mùa xuân

LIÊN KẾT WEBSITE

Lượt truy cập