• Loading...

HỎI ĐÁP CÔNG TÁC ĐẢNG

đặt câu hỏi

 Câu hỏi:

THƯ VIỆN ẢNH

      
CÂU HỎI VÀ GỢI Ý TRẢ LỜI PHẦN THI NHẬN THỨCHội thi kể chuyện về Bác Hồ theo chủ đề năm 2019 và các mô hình, điển hình tiên tiến thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW
Ngày đăng: 04/07/2019 12:00:00 SA

CÂU HỎI VÀ GỢI Ý TRẢ LỜI PHẦN THI NHẬN THỨC

Hội thi kể chuyện về Bác Hồ theo chủ đề năm 2019 và các mô hình, điển hình tiên tiến thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

(Tài liệu dành cho ban tổ chức các cụm thi tham khảo)

 

          Câu 1: Đồng chí hãy cho biết mục đích của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh?

          Gợi ý trả lời:

          - Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và nhân dân, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội các cấp, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, trước hết là của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên.

          - Góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

          - Làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

          - Liên hệ với bản thân.

          Câu 2: Trách nhiệm trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thuộc tổ chức, cá nhân nào?

          Gợi ý trả lời:

          - Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do cấp uỷ các cấp, trực tiếp là ban thường vụ cấp uỷ, đồng chí bí thư cấp uỷ chỉ đạo.

          - Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng và xã hội.

          - Căn cứ Chỉ thị của Bộ Chính trị, các tỉnh uỷ, thành uỷ, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức và hướng dẫn việc thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở địa phương, ngành, tổ chức, cơ quan, đơn vị mình.

          - Ban Tuyên giáo Trung ương là cơ quan giúp việc Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị; ban tuyên giáo cấp uỷ và cơ quan tuyên giáo các ngành, đoàn thể là cơ quan giúp việc cấp uỷ và lãnh đạo các ngành, đoàn thể cùng cấp chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị.

          - Liên hệ với bản thân.

          Câu 3: Phương châm triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh?

          Gợi ý trả lời:

          - Lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai thực hiện theo phương châm trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau; học đi đôi với làm theo, chú trọng việc làm theo bằng những hành động và việc làm cụ thể. Xây dựng, tổng kết và nhân rộng những điển hình tiên tiến về làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, kết hợp giữa "xây" với "chống".

          - Đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước để nêu gương của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt các cấp, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

          - Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hằng năm và cả nhiệm kỳ. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị với phương châm "sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện". Hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến đạo đức công vụ.

          - Liên hệ với bản thân.

          Câu 4: Đồng chí hãy nêu khái quát những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh?

          Gợi ý trả lời: Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, gồm:

          - Tư tưởng về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người.

          - Tư tưởng về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.

          - Tư tưởng về sức mạnh của nhân dân, của khối đại đoàn kết dân tộc.

          - Tư tưởng về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước thật sự của dân, do dân, vì dân.

          - Tư tưởng về quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân.

          - Tư tưởng về phát triển kinh tế và văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

          - Tư tưởng về đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư.

          - Tư tưởng về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau.

          - Tư tưởng về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

          - Liên hệ với bản thân.

          Câu 5: Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, đạo đức có vị trí, vai trò quan trọng như thế nào trong xã hội và trong đời sống của mỗi người?

          Gợi ý trả lời:

           - Vấn đề đạo đức được Hồ Chí Minh đề cập một cách toàn diện. Người nêu yêu cầu đạo đức đối với các giai cấp, tầng lớp và các nhóm xã hội, trên mọi lĩnh vực hoạt động, trong mọi phạm vi, từ gia đình đến xã hội, trong cả ba mối quan hệ của con người: đối với mình, đối với người, đối với việc. Tư tưởng Hồ Chí Minh đặc biệt được mở rộng trong lĩnh vực đạo đức của cán bộ, đảng viên. Trong bản Di chúc bất hủ, Người viết: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư”.

          - Với mỗi người, Hồ Chí Minh ví đạo đức là nguồn nuôi dưỡng và phát triển con người, như gốc của cây, như ngọn nguồn của sông suối. Người viết: “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”. Theo Hồ Chí Minh, đạo đức cách mạng giúp cho con người vững vàng trong mọi thử thách.

          - Đối với Đảng, tổ chức tiền phong chiến đấu của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam, Hồ Chí Minh yêu cầu phải xây dựng Đảng ta thật trong sạch, Đảng phải “là đạo đức, là văn minh”.

          - Liên hệ với bản thân.

          Câu 6: Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, những phẩm chất cơ bản của đạo đức cách mạng là gì? Để xây dựng đạo đức cần thực hiện những nguyên tắc cơ bản nào?

          Gợi ý trả lời:

          a. Những phẩm chất cơ bản của đạo đức cách mạng gồm:

          - Trung với nước, hiếu với dân.

          - Yêu thương con người, sống có nghĩa, có tình.

          - Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư.

          - Tinh thần quốc tế trong sáng.

          b. Những nguyên tắc xây dựng đạo đức cách mạng:

          - Nguyên tắc Nói đi đôi với làm, phải nêu gương về đạo đức.

          - Nguyên tắc Xây đi đôi với chống.

          - Nguyên tắc: Phải tu dưỡng đạo đức suốt đời.

          - Liên hệ với bản thân.

          Câu 7: Thế nào là phong cách Hồ Chí Minh?

          Gợi ý trả lời:

          - Trước Đại hội VII (tháng 6-1991), Đảng ta thường dùng khái niệm “tác phong” để nói về “tác phong Hồ Chủ tịch”. Hai chữ “tác phong” được hiểu là phong cách làm việc và phong cách công tác của Hồ Chí Minh. Từ Đại hội VII, “tác phong” được thay bằng “phong cách” trong cụm từ “Tiếp tục bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Từ đây, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thường được nói liền với nhau, thể hiện những đặc trưng phong phú trong toàn bộ cuộc sống và hoạt động của Bác.

          - Nói phong cách Hồ Chí Minh là nói đến những đặc trưng giá trị, mang đậm dấu ấn Hồ Chí Minh, gắn liền với tư tưởng, đạo đức của Người; thể hiện một nhân cách lớn, siêu việt, trí tuệ lỗi lạc, đạo đức trong sáng, nhân văn. Đó là phong cách của một vĩ nhân, một chiến sĩ cộng sản lỗi lạc, một nhà văn hóa lớn.

          - Phong cách Hồ Chí Minh được thể hiện trong mọi lĩnh vực sống và hoạt động của Người, tạo thành một chỉnh thể nhất quán, có giá trị khoa học, đạo đức và thẩm mỹ.

          * Phong cách Hồ Chí Minh được thể hiện trong cách tư duy, cách làm việc, trong lãnh đạo, cách diễn đạt, trong ứng xử, trong sinh hoạt hàng ngày.

          - Liên hệ với bản thân.

          Câu 8: Những nét đặc trưng trong phong cách ứng xử của Chủ tịch Hồ Chí Minh?

          Gợi ý trả lời:

          - Khiêm tốn, nhã nhặn, lịch thiệp. Trong các cuộc tiếp xúc, Người thường khiêm tốn, không bao giờ đặt mình cao hơn người khác, mà trái lại, luôn hòa nhã, quan tâm chu đáo đến những người chung quanh.

          - Chân tình, nồng hậu, tự nhiên. Khi gặp gỡ mọi người, với những cử chỉ thân mật, lời hỏi thăm chân tình, hay một câu nói đùa, Người đã tạo ra một bầu không khí thân mật, thoải mái, thân thiết như trong một gia đình.

          - Linh hoạt, chủ động, biến hóa. Ứng xử văn hóa Hồ Chí Minh đạt tới sự kết hợp hài hòa giữa tình cảm nồng hậu với lý trí sáng suốt, linh hoạt, uyển chuyển, sẵn sàng vì cái lớn mà châm chước cái nhỏ.

          - Vui vẻ, hòa nhã, xóa nhòa mọi khoảng cách. Trong văn hóa giao tiếp, ứng xử với mọi người, Hồ Chí Minh, luôn xuất hiện với thái độ vui vẻ, năng khiếu hài hước đã xóa đi mọi khoảng cách, những nghi thức trịnh trọng không cần thiết, tạo không khí chan hòa, gần gũi.

          - Liên hệ với bản thân.

          Câu 9: Nội dung và ý nghĩa chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017?

          Gợi ý trả lời:

          - Nội dung: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”.

          - Ý nghĩa:

          + Góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ cách mạng hiện nay.

          + Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác thực sự trở thành hoạt động thường xuyên, hành động tự giác trong các tổ chức Đảng và mọi cán bộ, đảng viên; chỉnh đốn tác phong trong công tác, sinh hoạt của cán bộ, đảng viên; khắc phục, ngăn ngừa bệnh thành tích, hình thức, xây dựng người cán bộ, đảng viên gần dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân, giản dị, khiêm tốn, trung thực; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

          - Liên hệ với bản thân.

          Câu 10: Nội dung và ý nghĩa chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018?

          Gợi ý trả lời:

          - Nội dung: “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

          - Ý nghĩa:

          + Nhằm tạo sự chuyển biến trong việc xây dựng và thực hiện phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên, phong cách lãnh đạo của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

          + Đưa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội.

          - Liên hệ với bản thân.

          Câu 11: Nội dung và ý nghĩa chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019?

          Gợi ý trả lời:

          - Nội dung: “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

          - Ý nghĩa:

          + Nâng cao ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, tạo động lực góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân.

        + Góp phần đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc là tự giác thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, nhất là vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

          - Liên hệ với bản thân.

          Câu 12: Đồng chí hãy cho biết tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân?

          Gợi ý trả lời:

          - Tôn trọng Nhân dân trước hết phải có thái độ đánh giá đúng vị trí, vai trò, sức mạnh của nhân dân: “Trong bầu trời không có gì quý bằng dân, trong thế giới, không có sức mạnh nào mạnh bằng sức mạnh của nhân dân”.

          - Muốn thật sự tôn trọng Nhân dân thì phải hiểu dân, được lòng dân, đem tài dân, sức dân, của dân làm lợi cho dân.

          - Ý thức tôn trọng Nhân dân là không xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của dân, không xúc phạm Nhân dân. Phải luôn luôn tôn trọng và giữ gìn của công, của Nhân dân.

          - Liên hệ với bản thân.

          Câu 13: Đồng chí hãy cho biết tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy dân chủ?

          Gợi ý trả lời:

          - Phát huy dân chủ là một khía cạnh biểu hiện ý thức tôn trọng Nhân dân.

          - Từ chỗ đánh giá cao vai trò của Nhân dân, Hồ Chí Minh nhấn mạnh trách nhiệm của Đảng, Nhà nước trong việc phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, làm cho họ có năng lực làm chủ, biết hưởng, dùng quyền dân chủ, dám nói, dám làm. Theo Bác dân chủ là dân làm chủ, dân là chủ.

          - Phát huy dân chủ là phát huy tài dân. Muốn phát huy dân chủ, thì phải nghe dân, gặp dân, hiểu dân, học dân, hỏi dân. Học hỏi để lãnh đạo dân.

          - Liên hệ với bản thân.

          Câu 14: Đồng chí hãy cho biết tư tưởng Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống Nhân dân?

          Gợi ý trả lời:

          - Tư tưởng Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống Nhân dân là vì con người, do con người, trước hết là do dân và vì dân.

          - Quan tâm giải quyết những vấn đề về đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Muốn cho dân yêu, muốn được lòng dân, việc gì có lợi cho dân thì phải hết sức làm, việc gì có hại chi dân thì phải hết sức tránh.

          - Muốn có sức dân, lòng dân thì phải chăm lo đời sống Nhân dân.

          - Liên hệ với bản thân.

          Câu 15: Cán bộ, đảng viên, công chức trong hệ thống chính trị phải làm gì để xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh?

          Gợi ý trả lời:

          - Tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái trong đội ngũ cán bộ.

          - Trực hiện đúng các quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong thực hành công vụ, trong quan hệ với Nhân dân. Tích cực tham gia các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, con người do, làm gương và giúp đỡ nhân dân xóa đói, giảm ngèo ở địa phương, trong cộng đồng.

          - Kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, tự giác thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, vận động Nhân dân cùng tham gia thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Để khuyên người ta làm, thì mình phải làm gương trước”.

          - Thực hiện tốt các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trong đó:

          + Gương mẫu trong thực hiện, tuyên truyền và bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sẵn sàng hi sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của Đảng, Nhà nước và của Nhân dân.

          + Nêu gương về đức khiêm tốn, giản dị; tác phong sâu sát thực tế, gần gũi để thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của quần chúng, trước hết trong tổ chức, cơ quan, đơn vị công tác và nơi cư trú.

          + Nêu cao ý thức phục vụ Nhân dân; làm việc với thái độ khách quan, công tâm, tập trung sức giải quyết những lợi ích chính đáng của Nhân dân; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của quần chúng; gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú; kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện vô cảm, quan liêu, cửa quyền, hách dịch và các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà Nhân dân.

          - Liên hệ với bản thân.

          Câu 16: Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW là nhóm nhiệm vụ, giải pháp nào để thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ?

          Gợi ý trả lời:

          - Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW là một nội dung trong nhóm nhiệm vụ, giải pháp về công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

          - Liên hệ với bản thân.

          Câu 17: Mục tiêu của tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII là gì?

          Gợi ý trả lời:

          - Nhận thức sâu sắc về nguy cơ, nhận diện đúng những biểu hiện và đề ra các giải pháp phù hợp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

          - Kiên quyết khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực và động cơ đúng đắn, thực sự tiên phong, gương mẫu, luôn đặt lợi ích của tập thể, quốc gia, dân tộc lên trên lợi ích cá nhân, thực sự là cán bộ của dân, phục vụ Nhân dân. Củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng. 

          - Liên hệ với bản thân.

          Câu 18: Quan điểm của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII là gì?

          Gợi ý trả lời:

          - Nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật. Kết hợp giữa "xây" và "chống"; "xây" là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài; "chống" là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách. 

          - Kiên quyết, kiên trì thực hiện với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn; phát huy sự chủ động, sáng tạo và sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của nhân dân, trong đó cán bộ lãnh đạo, quản lý, trước hết là cán bộ cấp cao, cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp là nòng cốt; thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" có hiệu quả, nhất là những vụ việc gây bức xúc trong dư luận để củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. 

          - Tăng cường sự lãnh đạo và đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trước hết là Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy và ban thường vụ cấp ủy các cấp. Giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng; đề cao pháp luật của Nhà nước.

          - Chủ động phòng ngừa, tích cực đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội, bất mãn chính trị. 

          - Liên hệ với bản thân.

          Câu 19: Để triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cần thực hiện đồng bộ mấy nhóm nhiệm vụ, giải pháp? Đó là những nhóm nhiệm vụ, giải pháp nào?

          Gợi ý trả lời:

          - Để triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII phải thực hiện đồng bộ 04 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, gồm: Nhóm nhiệm vụ, giải pháp cề công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình; nhóm nhiệm vụ, giải pháp về cơ chế, chính sách; nhóm nhiệm vụ, giải pháp về kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; nhóm nhiệm vụ, giải pháp về phát huy vai trò của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội. 

          - Liên hệ với bản thân.

          Câu 20: Trong nhóm nhiệm vụ, giải pháp về công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đã xác định bao nhiêu nhiệm vụ, giải pháp cụ thể?

          Gợi ý trả lời:

          - Trong nhóm nhiệm vụ, giải pháp về công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã xác định 10 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.

          - Liên hệ bản thân trong thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể  đó.

          Câu 21: Mục đích, ý nghĩa của của việc xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ?

          Gợi ý trả lời:

          - Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách thiết thực, cụ thể, thường xuyên; gắn với các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến. Qua đó, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, tạo động lực thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

          - Biểu dương, khen thưởng, tuyên truyền phổ biến kinh nghiệm và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến.  

          - Liên hệ với bản thân.

          Câu 22: Đồng chí hãy cho biết tiêu chí chung đối với cá nhân đạt tiêu chuẩn điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh?

          Gợi ý trả lời:

          - Có phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống tốt, thực sự gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại đơn vị.

          - Có hành động và việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả trong rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí, phòng chống tham nhũng; tâm huyết, sáng tạo trong công tác, học tập, chiến đấu; tích cực, hiệu quả trong lao động sản xuất, kinh doanh; có nhiều cống hiến, đóng góp cho việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương, cơ sở.

          - Nếu là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hàng năm phải có xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

          - Nếu là đảng viên phải có 2 năm liên tục được công nhận là đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

          - Nếu là cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ phải đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” trở lên.

          - Nếu là người đang trực tiếp lao động, sản xuất, học tập phải được cơ sở suy tôn hoặc được phát hiện thông qua các phương tiện thông tin đại chúng.

          - Liên hệ với bản thân.

          Câu 23: Đồng chí hãy cho biết tiêu chí chung đối với tập thể đạt tiêu chuẩn mô hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh?

          Gợi ý trả lời:

          - Triển khai nghiêm túc, chất lượng việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, việc xây dựng kế hoạch của tập thể, cá nhân thực hiện Chỉ thị 05. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết của cấp ủy và nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ hoặc kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác hàng năm.

          - Tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; có nhiều gương điển hình tiêu biểu được học tập và nhân rộng.

          - Tập thể xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảm bảo yêu cầu gắn thực hiện Chỉ thị 05 với việc quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị không có các cá nhân biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa.

          - Đạt danh hiệu chi bộ, đảng bộ trong sạch vững mạnh trở lên.

          - Liên hệ với bản thân.

          Câu 24: Từ thực tế tại cơ quan, đơn vị mình công tác, theo đồng chí, để xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực sự có hiệu quả trong thời gian tới cần phải làm gì?

          Gợi ý trả lời:

          - Trên cơ sở những mô hình, điển hình tiên tiến đã được đăng ký thực hiện, tổ chức củng cố, nâng cao chất lượng các mô hình đã được lựa chọn để mô hình hoạt động hiệu quả, thiết thực.

          - Lực chọn những mô hình, điển hình tiên tiến để nhân rộng, đồng thời tổ chức tốt các hình thức, biện pháp tuyên truyền phổ biến về những kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, gương người tốt, việc tốt trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị để mọi người nghiên cứu, học tập.

          - Tổ chức tham quan trực tiếp kết quả, học tập kinh nghiệm của điển hình tiên tiến và nghe điển hình tiên tiến báo cáo kinh nghiệm, phương pháp, cách làm đạt hiệu quả, đạt thành tích trong thực hiện phong trào thi đua.

          - Phát động phong trào thi đua học tập, làm theo mô hình điển hình tiên tiến để cổ vũ, động viên tập thể, cá nhân điển hình và nhân rộng hiệu quả của mô hình điển hình.

          - Liên hệ với bản thân.

THÔNG BÁO

VIDEO

Tháng năm nhớ Bác

Đảng là cuộc sống của tôi

Đảng cho mùa xuân

LIÊN KẾT WEBSITE

Lượt truy cập