• Loading...

HỎI ĐÁP CÔNG TÁC ĐẢNG

đặt câu hỏi

 Câu hỏi:

THƯ VIỆN ẢNH

      
Số: 110 - KH/ĐUK KẾ HOẠCH Thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/ĐUK, ngày 15/5/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh (khóa VIII) về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh niên Khối các cơ quan tỉnh giai đoạn 2019 - 2022, tầm nhìn 2025
Ngày đăng: 19/07/2019 12:00:00 SA

ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI

ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH

*

Số: 110 - KH/ĐUK

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 Yên Bái, ngày 17 tháng 6 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/ĐUK, ngày 15/5/2019 của Ban Chấp

hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh (khóa VIII) về tăng cường sự lãnh

đạo của các cấp ủy đảng nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác

Đoàn và phong trào thanh niên Khối các cơ quan tỉnh

giai đoạn 2019 - 2022, tầm nhìn 2025

 

          Thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/ĐUK, ngày 15/5/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh (khóa VIII) về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh niên Khối các cơ quan tỉnh, giai đoạn 2019 - 2022, tầm nhìn 2025 (Nghị quyết số 58-NQ/ĐUK), Ban Thường vụ Đảng ủy khối xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết với những nội dung cụ thể như sau:

          I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

          1. Mục đích

          - Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nghiêm túc Nghị quyết số 58-NQ/ĐUK để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong khối nắm vững quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh niên Khối các cơ quan tỉnh, giai đoạn 2019 - 2022, tầm nhìn 2025. 

- Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác thanh niên, nhằm chăm lo, bồi dưỡng và phát huy vai trò, sức mạnh của tuổi trẻ, tạo ra những chuyển biến cơ bản, đưa hoạt động đoàn ở cấp cơ sở lên một tầm cao mới, đáp ứng yêu cầu xây dựng đất nước thời kỳ hội nhập và phát triển.

  2. Yêu cầu

- Xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm đối với các cấp ủy ở cơ sở trong triển khai thực hiện Nghị quyết 58-NQ/ĐUK, tạo được sự chuyển biến rõ nét trong việc nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy cơ sở đối với công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

- Việc tổ chức thực hiện Nghị quyết 58-NQ/ĐUK phải gắn với tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng có liên quan.

- Đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy trong việc quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết, phát huy vai trò nòng cốt của đội ngũ báo cáo viên cấp cơ sở trong tham mưu tổ chức thực hiện.

          II. NỘI DUNG

1. Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết

- Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối tham mưu tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết tại Hội nghị cán bộ chủ chốt và báo cáo viên tháng 6 năm 2019.

- Các cấp ủy cơ sở căn cứ điều kiện, nhiệm vụ chính trị và tình hình cụ thể của cơ quan, đơn vị để chỉ đạo việc phổ biến, quán triệt Nghị quyết đến chi bộ; xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn.

- Ban Thường vụ Đoàn khối xây dựng kế hoạch tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết trong tổ chức Đoàn và đoàn viên thanh niên.

Thời gian: Hoàn thành trong tháng 7/2019

2. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền Nghị quyết

- Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối đưa nội dung tuyên truyền về Nghị quyết vào kế hoạch công tác tuyên truyền hằng năm, thường xuyên cung cấp thông tin liên quan đến đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp cơ sở; hướng dẫn thực hiện công tác tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết trên hệ thống thông tin đại chúng, Internet và mạng xã hội.

- Các chi, đảng bộ cơ sở chú trọng công tác tuyên truyền Nghị quyết, nhằm thống nhất quan điểm, nhận thức của cán bộ, đảng viên đối với công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

- Ban Thường vụ Đoàn khối xây dựng kế hoạch tuyên truyền công tác triển khai thực hiện Nghị quyết trong hệ thống tổ chức Đoàn và đoàn viên thanh niên một cách thiết thực, hiệu quả.

          II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng và sự quan tâm của lãnh đạo các cơ quan đối với công tác thanh niên

- Các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức quán triệt sâu sắc các quan điểm, tư tưởng của Đảng để có nhận thức thống nhất, toàn diện về tầm quan trọng của công tác thanh niên trong tình hình mới. Phải coi việc lãnh đạo công tác thanh niên là nội dung hoạt động thường xuyên, là nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Thực hiện tốt Đề án số 11-ĐA/TU, ngày 08/8/2018 của Tỉnh ủy về “Xây dựng và tạo nguồn đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đến năm 2030, định hướng đến năm 2035”.

- Cấp ủy đảng cơ sở phân công đồng chí thường vụ cấp ủy (nơi không lập ban thường vụ cấp ủy thì phân công cấp ủy viên) trực tiếp phụ trách tổ chức ĐTNCS Hồ Chí Minh cùng cấp. Định kỳ làm việc với ban chấp hành đoàn thanh niên cùng cấp. Thường trực Đảng ủy khối 3 tháng một lần làm việc với Ban Thường vụ Đoàn khối; cấp ủy đảng trực thuộc 6 tháng một lần làm việc với ban chấp hành đoàn cùng cấp.

- Tăng cường trách nhiệm của các cấp ủy trong công tác phát triển đảng viên từ đoàn viên ưu tú. Sáu tháng một lần, đại diện cấp ủy cơ sở gặp gỡ, trao đổi, đối thoại với đoàn viên ưu tú và đối tượng đảng để định hướng phấn đấu, rèn luyện. Quan tâm bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ có phẩm chất và năng lực tham gia cấp ủy, giữ các chức vụ quản lý trong các cơ quan, đơn vị.

- Các cấp ủy cơ sở phối hợp với lãnh đạo cơ quan trong xây dựng quy hoạch cán bộ, cần đặc biệt chú ý đến đội ngũ cán bộ trẻ, nhất là đội ngũ cán bộ Đoàn. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí và đề bạt cán bộ Đoàn vào các chức danh quản lý cơ quan, đơn vị. Các cơ sở đoàn có trách nhiệm phát hiện, giới thiệu cán bộ trẻ với cấp ủy đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị.

- Các cấp ủy đảng cấp trên định kỳ có kế hoạch làm việc, kiểm tra cấp ủy cấp dưới về lãnh đạo công tác thanh niên.

 (Giao Ban Tổ chức chủ trì phối hợp với Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối, Ban Thường vụ Đoàn khối tham mưu chỉ đạo thực hiện thường xuyên hàng năm)

          2. Giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa, ý thức công dân để hình thành thế hệ thanh niên giàu lý tưởng, có phẩm chất đạo đức cách mạng, có hoài bão, khí phách và năng lực thực tiễn, góp phần thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị

          2.1. Nghiên cứu, tổng kết thực tiễn về công tác thanh niên và dự báo về tình hình thanh niên, tập trung thực hiện các đề án

          - Đánh giá tổng quan về tình hình thanh niên, tình hình tư tưởng, dự báo sự thay đổi, biến động của lực lượng thanh niên, các tác nhân ảnh hưởng đến sự hình thành nhân cách thanh niên; xây dựng chuẩn mực đạo đức và hình mẫu người thanh niên Khối các cơ quan tỉnh Yên Bái.

          - Lực lượng đoàn viên thanh niên - nguồn lực quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của các tổ chức đảng, cơ quan đơn vị trong Khối các cơ quan tỉnh Yên Bái.

          (Giao Ban Thường vụ Đoàn khối chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức Đảng ủy khối, Đảng ủy Sở Nội vụ, Đảng ủy Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, chi bộ Cục Thống kê xây dựng đề án triển khai thực hiện; hoàn thành trong tháng 9 năm 2019)

          2.2. Tăng cường công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa, ý thức công dân cho thanh niên; tập trung thực hiện một số giải pháp

          - Đổi mới nội dung và phương thức, nâng cao sức thuyết phục, hiệu quả công tác giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; tăng cường giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng, ý thức trách nhiệm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới phù hợp với đặc điểm, điều kiện học tập, công tác của các đối tượng thanh niên trong khối. Hàng năm, tổ chức ít nhất 2 cuộc thi lớn dành cho thanh niên: Tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Tìm hiểu về lịch sử Việt Nam.

          (Giao Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối chủ trì, phối hợp với Ban Thường vụ Đoàn khối, Hội Cựu chiến binh khối, Đảng ủy Trường Chính trị tham mưu xây dựng đề án và tổ chức thực hiện; hoàn thành trong năm 2019)

          - Phát huy đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong khối là văn nghệ sĩ, đặc biệt là văn nghệ sĩ trẻ tham gia sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật dành cho thanh niên công chức, viên chức (văn học, hội họa, âm nhạc, kịch, múa…) có nội dung giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống, ý thức công dân, nâng cao trình độ thẩm mỹ, đáp ứng tốt hơn nhu cầu giải trí lành mạnh cho thanh niên, hình thành và củng cố lớp công chúng trẻ tham gia tích cực hoạt động văn học, nghệ thuật.

          - Tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên tham quan các bảo tàng, di tích lịch sử văn hóa trong tỉnh.

          (Giao Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối chủ trì phối hợp với Ban Thường vụ Đoàn khối, Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông, chi bộ Hội Nhà báo, chi bộ Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tham mưu thực hiện; hoàn thành trong năm 2019)

 3. Phát huy sự nỗ lực, phấn đấu của thanh niên trong học tập, lao động và công tác; không ngừng rèn luyện đạo đức, lối sống, trình độ chuyên môn nghiệp vụ để trở thành cán bộ trẻ “vừa hồng, vừa chuyên”

- Định hướng cho thanh niên rèn luyện, phấn đấu, vươn lên trong học tập, lao động và công tác; tích cực trau dồi nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học; hoàn thiện kỹ năng công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, đồng thời tham gia, đóng góp tích cực, hiệu quả vào công tác thanh niên.

- Tổ chức các hoạt động hướng tới rèn luyện đạo đức, lối sống, nếp sống văn minh nơi công sở, giữ gìn truyền thống văn hóa dân tộc, thực hiện nghiêm quy chế cơ quan nơi công tác; giữ gìn tác phong quan hệ công tác đúng mực, tận tụy trọng dân và phục vụ nhân dân.

- Động viên, cổ vũ thanh niên xung kích, tình nguyện, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc, giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội; xung kích đảm nhận những việc mới, việc khó khi cấp ủy đảng, lãnh đạo cơ quan yêu cầu.

(Giao Ban Thường vụ Đoàn khối chủ trì phối hợp với các cấp ủy cơ sở, các đoàn thể khối thực hiện)

          4. Xây dựng môi trường lành mạnh, tạo điều kiện cho thanh niên nâng cao đời sống văn hóa, phát triển toàn diện

          - Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tiếp tục thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất, vi phạm pháp luật, tạo môi trường chính trị và đạo đức lành mạnh để củng cố niềm tin cho thanh niên. Tổ chức tuyên dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các phong trào thi đua yêu nước.

          (Giao các ban, văn phòng Đảng ủy khối tham mưu thực hiện)

          - Tập trung tuyên truyền về công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong thanh niên (nhất là ma túy, mại dâm, tín dụng đen…). Chú trọng giáo dục kiến thức hôn nhân và gia đình, kiến thức và kinh nghiệm sống cho thanh niên.

          - Đẩy mạnh xã hội hóa các phong trào thể thao quần chúng, huy động và tạo điều kiện để thanh niên luyện tập thể dục, thể thao, rèn luyện sức khỏe, phát triển thể chất.

          - Tạo điều kiện để thanh niên được tham gia các hoạt động giao lưu, dã ngoại, vui chơi, giải trí lành mạnh.

    (Giao Ban Thường vụ Đoàn khối phối hợp với các cấp ủy cơ sở thực hiện)

          5. Nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan tỉnh; xây dựng tổ chức cơ sở đoàn trong sạch, vững mạnh toàn diện

          - Lãnh đạo, xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh là trách nhiệm của các cấp ủy. Coi xây dựng Đoàn vững mạnh là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và là xây dựng Đảng trước một bước. Kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên là một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng hàng năm. Đảng viên phải vận động con, em tham gia hoạt động Đoàn ở khu phố, đơn vị đang công tác.

          - Các tổ chức đảng phân công một đồng chí trong cấp ủy trực tiếp phụ trách tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cùng cấp.

          - Tăng cường trách nhiệm của cấp ủy trong công tác phát triển đảng viên từ đoàn viên ưu tú. Sáu tháng một lần, cấp ủy cơ sở gặp gỡ, trao đổi, đối thoại với đoàn viên ưu tú và đối tượng Đảng để định hướng phấn đấu, rèn luyện.

          (Giao Ban Tổ chức Đảng ủy khối chủ trì phối hợp với Ban Thường vụ Đoàn khối tham mưu chỉ đạo thực hiện; hoàn thành trong năm 2019)

          - Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng Đoàn thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; thu hẹp nhanh số cơ sở đoàn yếu kém. Xác định chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình chi đoàn trong tổ chức hoạt động, đoàn kết, tập hợp các đối tượng thanh niên, nhất là bộ phận thanh niên chưa nhiệt tình tham gia hoạt động tập thể, cộng đồng; vận động, tổ chức phong trào hành động cách mạng của thanh niên tại cơ sở.

          (Giao Ban Thường vụ Đoàn khối xây dựng đề án triển khai thực hiện trong năm 2019)

          - Các cấp ủy đảng, lãnh đạo chính quyền các cơ quan, đơn vị trong khối giao cho tổ chức Đoàn thực hiện một số công trình, phần việc thanh niên phù hợp, nhất là các công trình, phần việc thực hiện tại xã do Tỉnh ủy phân công lãnh đạo cơ quan phụ trách. Đối với Đảng ủy khối, giao cho Ban Thường vụ Đoàn khối chủ động nghiên cứu để thực hiện chương trình an sinh xã hội tại xã An Bình huyện Văn Chấn.

6. Tăng cường vai trò của tổ chức công đoàn, hội cựu chiến binh trong việc phối hợp giáo dục, bồi dưỡng và phát huy thanh niên

- Phát huy vai trò của các tổ chức công đoàn, cựu chiến binh trong công tác thanh niên. Mỗi đoàn thể có chương trình, kế hoạch, quy chế phối hợp trong hoạt động với Đoàn thanh niên khối.

          - Ban Thường vụ Đoàn khối chủ động phối hợp chặt chẽ với tổ chức công đoàn, cựu chiến binh trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, giáo dục pháp luật, đạo đức, lối sống cho thanh niên; thông qua các gương người tốt việc tốt, giúp thanh niên tự phấn đấu, tự rèn luyện.

          - Công đoàn viên chức tỉnh phối hợp với Đoàn khối trong công tác đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chăm lo đời sống vật chất, văn hóa cho thanh niên; xác định cơ chế phối hợp và tạo điều kiện, ủng hộ, giúp đỡ tổ chức Đoàn hoạt động.

          - Hội Cựu chiến binh khối phối hợp với Đoàn khối trong công tác giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh niên.

          (Giao Công đoàn viên chức tỉnh, Hội Cựu chiến binh khối phối hợp với Đoàn khối xây dựng kế hoạch thực hiện)

          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Ban Thường vụ Đảng ủy khối

          - Xây dựng kế hoạch chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/ĐUK. Lãnh đạo đạo các chi, đảng bộ cơ sở, các tổ chức đoàn thể khối thực hiện với quyết tâm chính trị cao, phù hợp với thực tiễn của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh.

          - Giao cho Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối tham mưu đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch; việc đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; tham mưu công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết.

          2. Các chi, đảng bộ cơ sở, các đoàn thể khối

          - Xây dựng chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy khối, phù hợp với tình hình thực tiễn của tổ chức, cơ quan, đơn vị.

          - Cấp ủy các chi, đảng bộ: Sở Thông tin truyền thông, Báo Yên Bái, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo, Hội Văn học nghệ thuật lãnh đạo cán bộ, đảng viên chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết đảm bảo mục đích, yêu cầu.

Trên đây là kế hoạch Nghị quyết số 58-NQ/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

 

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (B/c),

- Văn phòng, các ban Đảng ĐUK,

- Các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc,

- Các đoàn thể khối,

- Lưu Văn phòng ĐUK.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

 

(Đã ký)

 

 

 

Hoàng Thị Chanh

 

 

THÔNG BÁO

VIDEO

Tháng năm nhớ Bác

Đảng là cuộc sống của tôi

Đảng cho mùa xuân

LIÊN KẾT WEBSITE

Lượt truy cập