• Loading...

HỎI ĐÁP CÔNG TÁC ĐẢNG

đặt câu hỏi

 Câu hỏi:

THƯ VIỆN ẢNH

      
Số: 119 - KH/ĐUK KẾ HOẠCH Phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp gắn với kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh (10/11/1955 - 10/11/2020)
Ngày đăng: 21/08/2019 8:43:00 SA

ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI

ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH

*

Số: 119 - KH/ĐUK

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 Yên Bái, ngày 15 tháng 8 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ

các cấp gắn với kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối các

cơ quan tỉnh (10/11/1955 - 10/11/2020)

 

          Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; nhằm động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2019 và giai đoạn 2015 - 2020, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, gắn với kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh (10/11/1955 - 10/11/2020) cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Thông qua đợt thi đua nhằm huy động sức mạnh tổng hợp, cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; xây dựng niềm tin, ý chí quyết tâm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong thực thi công vụ, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, công tác chuyên môn của các ngành, cơ quan, đơn vị trong toàn khối.

- Các chi, đảng bộ cơ sở, các đoàn thể khối chủ động phát hiện, xây dựng, lựa chọn và biểu dương khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Đợt thi đua được triển khai sâu rộng, chất lượng, hiệu quả, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên với các nội dung cụ thể, phù hợp tình hình thực tế của các cơ quan, đơn vị trong khối.

II. NỘI DUNG, MỤC TIÊU, THỜI GIAN CỦA ĐỢT THI ĐUA

1. Nội dung thi đua

- Tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành toàn diện và vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối khóa VIII và đại hội của các chi, đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra, góp phần thực hiện hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII (trong năm 2019 phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong Chương trình hành động số 144-CTr/TU, ngày 15/02/2019 của Tỉnh ủy Yên Bái thực hiện Kết luận số 37-KL/TW, ngày 17/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 22 về thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2019).

- Các tập thể, cá nhân thi đua đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm, hành động cụ thể gắn với nội dung Chuyên đề năm 2019 thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ”Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân”, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp.

2. Mục tiêu thi đua

Đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, gắn với thực hiện Phong trào thi đua ’’Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Yên Bái thi đua thực hiện văn hóa công sở’’ do Ủy ban nhân dân tỉnh phát động. Huy động sức mạnh tổng hợp của các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên; tạo ra đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy khối, các chi, đảng bộ cơ sở, các đoàn thể khối năm 2019, năm 2020 và giai đoạn 2015 - 2020.

3. Khẩu hiệu thi đua

Thi đua đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thực hiện hoàn thành toàn diện và vượt mức mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

4. Thời gian thi đua: Đợt thi đua được thực hiện từ ngày 02/9/2019 đến tháng 01/2021 và chia làm 2 giai đoạn:

- Giai đoạn I: Từ 02/9/2019 đến 30/6/2020.

- Giai đoạn II: Từ 01/7/2020 đến tháng 01/2021.

III. ĐỐI TƯỢNG THI ĐUA, TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG

1. Đối tượng thi đua

- Tập thể: Các ban, văn phòng Đảng ủy khối, các đoàn thể khối, các chi, đảng bộ cơ sở, các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và các tổ chức đoàn thể cấp cơ sở.

- Cá nhân: Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên trong Khối các cơ quan tỉnh Yên Bái.

2. Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng

2.1. Giấy khen của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

a. Tập thể

- Tặng cho 10 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; 15 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở có thành tích xuất sắc trong thực hiện từng giai đoạn của đợt thi đua.

- Tặng cho 01 đoàn thể khối có thành tích xuất sắc trong thực hiện từng giai đoạn của đợt thi đua.

- Tập thể các đoàn thể ở cơ sở do các đoàn thể khối khen thưởng theo thẩm quyền.

b. Cá nhân

- Cá nhân là cán bộ, đảng viên: Các chi bộ cơ sở trình không quá 01 cá nhân; các đảng bộ cơ sở trình không quá 02 cá nhân.

- Cá nhân là đoàn viên, hội viên do các đoàn thể khối khen thưởng theo thẩm quyền.

Lưu ý: Đơn vị nào không tổ chức phát động, tổng kết đợt thi đua và khen thưởng theo thẩm quyền thì không đề nghị khen thưởng cấp Đảng ủy khối.

2.2. Giấy khen của các chi, đảng bộ cơ sở, các đoàn thể khối

Do các chi, đảng bộ cơ sở, các đoàn thể khối quy định.

3. Tiêu chuẩn khen thưởng: Các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng phải là các tập thể, cá nhân gương mẫu chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn và đạt các tiêu chuẩn cơ bản sau:

3.1. Tập thể (kết thúc giai đoạn I)

a. Đối với các ban, văn phòng Đảng ủy khối

- Từ năm 2016 đến 2019 liên tục được Ban Thường vụ Đảng ủy khối  đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

- Giai đoạn 2016 - 2019, hàng năm có 100% cán bộ, đảng viên xếp loại đảng viên, cán bộ công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; có cán bộ đảng viên được suy tôn chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.

(Giai đoạn II bổ sung kết quả đánh giá, phân xếp loại năm 2020)

b. Đối với các chi, đảng bộ cơ sở

- Từ năm 2016 đến năm 2019, liên tục được Đảng ủy khối đánh giá, phân xếp loại đạt từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có ít nhất 02 năm đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Đến 30/6/2020 hoàn thành toàn diện và vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết đại hội của chi, đảng bộ đề ra trong nhiệm kỳ 2015 - 2020.

(Giai đoạn II bổ sung kết quả đánh giá, phân xếp loại năm 2020)

c. Đối với các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở

- Năm 2018, 2019, chi bộ được đảng ủy đánh giá, phân xếp loại đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Đến hết 30/6/2020 đã hoàn thành toàn diện và vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020.

(Giai đoạn II bổ sung kết quả đánh giá, phân xếp loại năm 2020)

d. Đối với các đoàn thể khối

- Từ năm 2016 đến 2019, đơn vị liên tục được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ và có ít nhất 02 năm được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Là đơn vị tiêu biểu trong tham gia thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu trong các nghị quyết, chương trình, đề án của Ban Thường vụ Đảng ủy khối và của cấp trên theo ngành dọc.

(Giai đoạn II bổ sung kết quả đánh giá, phân xếp loại năm 2020)

e. Đối với các các tổ chức đoàn thể cấp cơ sở

Do các đoàn thể khối quy định.

3.2. Cá nhân

a. Đối với cán bộ, đảng viên

- Giai đoạn 2016 - 2019, hàng năm được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 02 năm được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Là cá nhân tiêu biểu đã được công nhận là điển hình tiên tiến của các chi, đảng bộ cơ sở.

(Giai đoạn II bổ sung kết quả đánh giá, phân xếp loại năm 2020)

b. Đối với đoàn viên, hội viên các tổ chức đoàn thể

Do các đoàn thể khối quy định.

IV. ĐĂNG KÝ THI ĐUA VÀ QUY TRÌNH, THỜI GIAN, HỒ SƠ KHEN THƯỞNG, TỔNG KẾT ĐỢT THI ĐUA

1. Đăng ký thi đua

- Các ban, văn phòng Đảng ủy khối, các chi, đảng bộ cơ sở, các đoàn thể khối căn cứ các chỉ tiêu, nhiệm vụ của đơn vị mình, tổng hợp đăng ký thi đua gửi Đảng ủy khối (qua Ban Tuyên giáo). Nội dung đăng ký phải nêu rõ chỉ tiêu, nhiệm vụ phấn đấu hoàn thành đến hết ngày 30/6/2020 (giai đoạn I) và đến tháng 01 năm 2021 (giai đoạn II).

- Các cá nhân đăng ký tham gia đợt thi đua với cấp ủy cùng cấp.

- Các đoàn thể khối hướng dẫn cơ sở và đoàn viên, hội viên đăng ký theo ngành dọc.

2. Quy trình bình xét và đề nghị khen thưởng

- Căn cứ kết quả thực hiện đến hết ngày 30/6/2020 (giai đoạn I) và đến tháng 01 năm 2021 (giai đoạn II), đối chiếu với văn bản đăng ký tham gia đợt thi đua, các chi, đảng bộ cơ sở xem xét, lựa chọn và trình Đảng ủy khối khen thưởng (qua Ban Tuyên giáo) cho các tập thể, cá nhân của đơn vị mình.

- Trên cơ sở đề xuất của các đơn vị, Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối chủ trì, phối hợp với Văn phòng và các ban đảng của Đảng ủy rà soát, lựa chọn đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy khối quyết định khen thưởng.

3. Hồ sơ trình đề nghị khen thưởng

- Tờ trình đề nghị khen thưởng.

- Biên bản họp xét của cấp ủy (đối với các đoàn thể khối là ban thường vụ; các ban, văn phòng Đảng ủy khối là tập thể đơn vị).

- Báo cáo thành tích có xác nhận của cấp ủy cùng cấp.

4. Thời gian trình khen thưởng

- Các chi, đảng bộ cơ sở lựa chọn, bình xét và trình đề nghị khen thưởng đợt I xong trước 10/7/2020, đợt II xong trước 10/01/2021.

- Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối tổng họp, thẩm định và phối họp với Văn phòng rà soát, lựa chọn, đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy khối cho ý kiến đợt I xong trước 30/7/2020, đợt II xong trước 15/01/2021.

5. Công tác sơ kết, tổng kết đợt thi đua

- Các ban, văn phòng Đảng ủy khối, các chi, đảng bộ cơ sở và các đoàn thể khối tổ chức sơ kết đợt thi đua lồng ghép với hội nghị tổng kết phong trào thi đua thường xuyên năm 2019, năm 2020; tổ chức tổng kết đợt thi đua và trao thưởng cho các tập thể, cá nhân được khen thưởng của đơn vị mình vào dịp tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và hội nghị tổng kết năm 2020.

- Đảng ủy khối tổ chức sơ kết giai đoạn I đợt thi đua và trao thưởng cho các tập thể, cá nhân được khen thưởng vào dịp tổ chức Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2022 (dự kiến tổ chức trong tháng 8 năm 2020). Tổ chức tổng kết đợt thi đua và trao thưởng cho các tập thể, cá nhân được khen thưởng vào dịp tổng kết năm 2020.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối

- Chủ trì, hướng dẫn các ban, văn phòng Đảng ủy khối, các chi, đảng bộ cơ sở và các đoàn thể khối tổ chức triển khai thực hiện đợt thi đua; thẩm định thành tích đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy khối khen thưởng theo quy định.

- Tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy khối kiểm tra tình hình tổ chức triển khai đợt thi đua ở các chi, đảng bộ cơ sở và các đoàn thể khối.

- Hướng dẫn các ban, văn phòng Đảng ủy khối, các chi, đảng bộ cơ sở và các đoàn thể khối xây dựng báo cáo đánh giá tổng kết đợt thi đua và tổng hợp, xây dựng báo cáo tổng kết đợt thi đua của Đảng ủy khối.

- Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường công tác tuyên truyền đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, gắn với kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh (10/11/1955 - 10/11/2020).

3. Văn phòng Đảng ủy khối

Văn phòng Đảng ủy khối phối hợp với Ban Tuyên giáo rà soát, thẩm định thành tích của các tập thể, cá nhân trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối lần thứ VIII, các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy khối, làm căn cứ để đề xuất Ban Thường vụ quyết định khen thưởng.

4. Trách nhiệm của các chi, đảng bộ cơ sở, các đoàn thể khối

- Xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai đợt thi đua sát với tình hình thực tế, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cơ quan, đơn vị, của ngành năm 2019 và năm 2020.

- Thực hiện việc phát động và đăng ký thi đua cho các tập thể, cá nhân của đơn vị mình với Đảng ủy khối (qua Ban Tuyên giáo) để tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy khối.

- Thực hiện việc tuyên truyền, giới thiệu điển hình tiên tiến để tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh và trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị.

- Tổ chức sơ kết, tổng kết đợt thi đua, thực hiện việc khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng cho các tập thể, cá nhân, có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong đợt thi đua theo quy định.

- Xây dựng báo cáo sơ kết giai đoạn I và báo cáo tổng kết đợt thi đua gửi Đảng ủy khối (qua Ban Tuyên giáo) ngay sau ngày kết thúc giai đoạn I và ngày kết thúc đợt thi đua.

- Các chi, đảng bộ cơ sở khối cơ quan báo chí, tuyên truyền lãnh đạo cán bộ, đảng viên tham mưu xây dựng các phóng sự, tin, bài... tuyên truyền về đợt thi đua; tuyên truyền về các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Các đoàn thể khối phát động thực hiện đợt thi đua trong tổ chức mình, hướng dẫn các cơ sở thực hiện đợt thi đua và các quy trình, thủ tục khen thưởng theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, gắn với kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh (10/11/1955 - 10/11/2020). Ban Thường vụ Đảng ủy khối đề nghị toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên trong khối phát huy truyền thống đoàn kết và ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối lần thứ VIII.

 

 

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (B/c),

- Văn phòng và các ban đảng tỉnh (B/c),

- BTV Đảng ủy khối (C/đ),

- Văn phòng, các ban Đảng ĐUK (T/h),

- Các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc (T/h),

- Các đoàn thể khối (T/h),

- Website Đảng ủy khối (Đăng tải),

- Lưu Văn phòng ĐUK.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Hoàng Thị Chanh

 

 

 

THÔNG BÁO

VIDEO

Tháng năm nhớ Bác

Đảng là cuộc sống của tôi

Đảng cho mùa xuân

LIÊN KẾT WEBSITE

Lượt truy cập