• Loading...

HỎI ĐÁP CÔNG TÁC ĐẢNG

đặt câu hỏi

 Câu hỏi:

THƯ VIỆN ẢNH

      
Số: 58 - NQ/ĐUK NGHỊ QUYẾT BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÓA VIII Về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đoàn và phong trào thanh niên khối các cơ quan tỉnh, giai đoạn 2019 – 2022, tầm nhìn 2025
Ngày đăng: 19/07/2019 12:00:00 SA

ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI

ĐẢNG UỶ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH

*

Số: 58 - NQ/ĐUK

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Yên Bái, ngày 15 tháng 5 năm 2019

 

 

NGHỊ QUYẾT

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÓA VIII

Về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng nhằm đổi mới,  nâng cao chất lượng công tác đoàn và phong trào thanh niên khối các cơ quan tỉnh, giai đoạn 2019 – 2022, tầm nhìn 2025

 

 Thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, những năm qua, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tập trung lãnh đạo Đoàn thanh niên khối về tư tưởng chính trị, định hướng hoạt động, thông qua tổ chức đoàn đào tạo thế hệ cán bộ trẻ cho Đảng, với sự cố gắng, nỗ lực, tích cực, chủ động, sáng tạo, công tác đoàn và phong trào thanh niên trong khối đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau mà công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong khối có mặt chưa toàn diện, chất lượng hoạt động có mặt thiếu chiều sâu, chưa thực sự cuốn hút đối với tuổi trẻ trong khối.

Trước yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đòi hỏi phải tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác thanh niên, nhằm chăm lo, bồi dưỡng và phát huy vai trò, sức mạnh của tuổi trẻ, thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Bồi dưỡng cho thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc làm rất quan trọng và rất cần thiết”. Trước tình hình đó cần tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy các cấp nhằm tạo ra những chuyển biến cơ bản, đưa hoạt động đoàn ở cấp cơ sở lên một tầm cao mới, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước thời kỳ hội nhập và phát triển.

I. TÌNH HÌNH VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Về tình hình thanh niên

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan tỉnh Yên Bái có 42 cơ sở đoàn trực thuộc với 1.627 đoàn viên, thanh niên. Trong đó, nam có 675 đồng chí (chiếm 41%), nữ có 952 đồng chí (chiếm 58%); có 645 đảng viên tham gia sinh hoạt Đoàn (chiếm 39%); trình độ cao đẳng, đại học: 1.295 đồng chí (chiếm 79%), trên đại học 260 đồng chí (chiếm 16%), trình độ lý luận chính trị trung cấp: 425 đồng chí (chiếm 26%), cao cấp, cử nhân 110 đồng chí (chiếm 7%). Đây là lực lượng có trình độ chuyên môn cao, khả năng tiếp cận nhanh với khoa học, kỹ thuật, công nghệ mới, năng động và sáng tạo; đại bộ phận sống có lý tưởng cách mạng, trung thành với Đảng và Tổ quốc, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, có tinh thần khắc phục khó khăn, gian khổ, có ý thức cầu thị, không ngừng học hỏi vươn lên.

Tuy nhiên, việc vận dụng kiến thức vào giải quyết các vấn đề đặt ra trong thực tế và kỹ năng công tác của một bộ phận thanh niên còn hạn chế; một số cơ sở đoàn còn thiếu chủ động trong việc tham mưu, đề xuất với cấp ủy, lãnh đạo cơ quan thực hiện tốt công tác thanh niên. Một bộ phận thanh niên bàng quan với thời cuộc, ít tham gia hoạt động đoàn, ngại khó, ngại khổ, lãng phí thời gian làm việc, chưa tích cực học tập, cống hiến. Tâm lý của phần lớn đoàn viên, thanh niên là muốn làm công tác chuyên môn, ngại tham gia công tác thanh niên. Không ít công chức, viên chức trẻ băn khoăn về tình tình kinh tế của tỉnh, thu nhập thấp của bản thân; về vấn đề tinh giản biên chế, giải thể, sáp nhập bộ máy hành chính ở các cơ quan, đơn vị. Tình trạng cán bộ, công chức trẻ xin ra khỏi cơ quan nhà nước đã xuất hiện ở một số nơi.

2. Về công tác thanh niên

Nhận thức và sự quan tâm của các cấp ủy đảng, lãnh đạo các cơ quan đối với công tác thanh niên ngày càng được thể hiện rõ. Cấp ủy đảng, lãnh đạo nhiều cơ quan đã quan tâm tạo điều kiện về thời gian, hỗ trợ kinh phí, vật dụng, phương tiện cho cán bộ đoàn và đảm bảo các điều kiện thuận lợi khác cho Đoàn hoạt động.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt cán bộ trẻ được quan tâm hơn, số cán bộ đoàn giữ các cương vị lãnh đạo cấp phòng, ban và cơ cấu tham gia cấp ủy ngày một tăng. Nhiều cán bộ trẻ được tạo điều kiện để học tập nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học; được cử đi đào tạo cả trong nước và ngoài nước. Công tác phát triển đảng viên trong đoàn viên ngày càng đuợc quan tâm. Các cơ sở đoàn đã có nhiều cố gắng trong việc củng cố, xây dựng tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, từng bước phù hợp với tình hình mới, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng của tuổi trẻ. Vai trò của các tổ chức đoàn thể (công đoàn, hội cựu chiến binh) với thanh niên và công tác thanh niên đã có chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, một số cấp ủy đảng chậm đổi mới phương thức lãnh đạo công tác thanh niên, chưa thường xuyên định hướng nội dung cho Đoàn hoạt động; thậm chí có nơi khoán trắng cho tổ chức đoàn; đánh giá thanh niên còn phiến diện, phê phán nhiều hơn khuyến khích, động viên. Công tác phát triển đảng trong thanh niên tỷ lệ còn chưa cao; số cán bộ trẻ cơ cấu trong cấp ủy, được đề bạt vào các chức vụ quản lý tuy có tăng nhưng chưa nhiều. Cơ chế, kinh phí cho các cơ sở đoàn hoạt động chưa được quan tâm đúng mức.

Nhiều cơ sở đoàn chưa thực hiện tốt vai trò định hướng thanh niên trước những xu hướng, trào lưu mới. Đội ngũ cán bộ đoàn còn hạn chế về kỹ năng, nghiệp vụ công tác. Hiệu quả hoạt động của một số cơ sở đoàn chưa cao, nội dung, phương thức tuy đã có đổi mới nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu, trình độ của thanh niên, chưa có nhiều hoạt động nổi bật phù hợp với đặc thù của khối. Công tác chỉ đạo của Đoàn khối và các cơ sở mới chỉ tập trung phát động, triển khai hoạt động mà chưa chú ý nhiều đến kiểm tra, đánh giá, tổng kết nhân rộng mô hình, cách làm hiệu quả. Các tổ chức đoàn thể chưa phối hợp chặt chẽ, chưa tạo được sức mạnh tổng hợp trong công tác thanh niên.

Những hạn chế, yếu kém về tình hình thanh niên và công tác thanh niên trong thời gian qua có nhiều nguyên nhân, song chủ yếu là:

- Nhận thức của một số cấp ủy đảng và đảng viên về công tác thanh niên chưa đầy đủ, thiếu toàn diện, chưa hiểu được nhu cầu, tâm lý của thanh niên; đánh giá thanh niên chưa khách quan, một số cấp ủy thiếu tin tưởng thanh niên; một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái về đạo đức, lối sống làm ảnh hưởng đến lòng tin, đến công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh niên.

- Việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác thanh niên ở một số cơ quan còn chậm, chưa có chuyển biến đáng kể.

- Các quy định về hỗ trợ kinh phí, điều kiện hoạt động cho các tổ chức Đoàn trong khối chưa hoàn thiện.

- Hoạt động của Đoàn thanh niên khối tuy đã được đổi mới nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu về công tác thanh niên trong tình hình mới; chưa có nhiều hoạt động gắn kết công tác đoàn với nhiệm vụ chuyên môn. Một số cơ sở đoàn thiếu chủ động trong tham mưu, đề xuất với cấp ủy đảng, lãnh đạo cơ quan về công tác thanh niên.

- Tác động tiêu cực của kinh tế thị trường, các khó khăn về thu nhập, mức sống, điều kiện và môi trường làm việc cùng ảnh hưởng của văn hóa độc hại, thông tin xấu độc trên mạng xã hội đã tác động, chi phối không nhỏ tới tình hình thanh niên, đến tâm tư, tình cảm và hành động của thanh niên.

II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Quan điểm chỉ đạo

          - Công tác thanh niên là vấn đề quan trọng, là một trong những nhân tố quyết định sự thành công của cách mạng. Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, là lực lượng chủ yếu trên nhiều lĩnh vực, đảm nhận những công việc đòi hỏi sự hi sinh, gian khổ, sức khỏe và sáng tạo. Chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục, đào tạo thanh niên thành những người “vừa hồng vừa chuyên” theo tư tưởng Hồ Chí Minh là trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng; khẳng định vai trò quan trọng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan tỉnh.

          - Đảng ủy khối và các cấp ủy cơ sở tăng cường lãnh đạo công tác thanh niên và trực tiếp lãnh đạo Đoàn thanh niên. Xây dựng Đoàn khối và các cơ sở đoàn vững mạnh là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là xây dựng Đảng trước một bước. Các cấp ủy đề ra chủ trương, lãnh đạo, định hướng cho thanh niên hành động, xác định các chuẩn mực cho thanh niên phấn đấu; xây dựng các điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 05/CT/TW của Bộ Chính trị cho thanh niên học tập và noi theo.

          - Sự nỗ lực học tập, rèn luyện và phấn đấu không ngừng của thanh niên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là yếu tố quan trọng để xây dựng hình mẫu thanh niên thời kỳ mới. Mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên là nội dung quan trọng của công tác đoàn để giáo dục, bồi dưỡng, động viên và phát huy thanh niên.

2. Mục tiêu

          2.1. Mục tiêu chung

          Tiếp tục giáo dục, bồi dưỡng thanh niên trong Khối các cơ quan tỉnh giàu lòng yêu nước, tự cường dân tộc; kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có đạo đức cách mạng, ý thức chấp hành pháp luật, sống có văn hoá, vì cộng đồng; có năng lực, bản lĩnh tham gia hội nhập quốc tế; có sức khỏe, tri thức, kỹ năng và tác phong lao động tập thể, trở thành những công dân tốt. Cổ vũ thanh niên nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, xung kích, sáng tạo, tiếp cận khoa học, công nghệ tiên tiến. Có sự hiểu biết trên nhiều lĩnh vực, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị trong khối tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để thanh niên có đời sống văn hoá, tinh thần lành mạnh, môi trường công tác tốt; được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

2.2. Mục tiêu cụ thể trong thời gian tới

          - Nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh niên công chức, viên chức, học sinh, sinh viên trong Khối các cơ quan tỉnh. Tập trung giáo dục, định hướng, cổ vũ thanh niên thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm tạo chuyển biến thực sự trong đạo đức, lối sống và hành động của thanh niên.

          - Tạo điều kiện để thanh niên rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành. Các cấp ủy cơ sở lãnh đạo cán bộ, đảng viên tích cực tham mưu cho các cơ quan, đơn vị trong khối thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thanh niên trong thời kỳ mới.

          - Tạo bước chuyển biến mới về chất lượng tổ chức và hoạt động của Đoàn; phát triển các loại hình tổ chức, tập hợp thanh niên nhằm tăng tỷ lệ thanh niên được tập hợp; tăng tỉ lệ thanh niên tham gia các hoạt động do Đoàn tổ chức. Xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn có phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực, gương mẫu, có khả năng vận động, đoàn kết, tập hợp thanh niên. Bảo đảm chất lượng cán bộ đoàn theo quy định của Tỉnh ủy, ít nhất 50% đội ngũ cán bộ đoàn trong độ tuổi thanh niên.

          - Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên từ đoàn viên, phấn đấu tăng tỉ lệ đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên. Bố trí, sử dụng cán bộ trẻ có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất và năng lực nhằm tăng nhanh tỉ lệ cán bộ trẻ trong cơ cấu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị so với hiện nay.

3. Một số chỉ tiêu

1- 100% cấp ủy đảng (nơi có tổ chức đoàn) có nghị quyết hoặc chương trình công tác thanh niên.

2- Từ 30% trở lên bí thư các tổ chức đoàn trực thuộc Đoàn khối được cơ cấu tham gia cấp ủy đảng các cấp.

3- Từ 80% trở lên đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên.

4- Từ 90% trở lên tổ chức đoàn vững mạnh hằng năm.

5- 90% trở lên đảng viên trẻ (dưới 35 tuổi) tham gia sinh hoạt Đoàn.

4. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

4.1. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng và sự quan tâm của lãnh đạo các cơ quan đối với công tác thanh niên

- Các cấp ủy đảng tổ chức quán triệt sâu sắc các quan điểm, tư tưởng của Đảng để có nhận thức thống nhất, toàn diện về tầm quan trọng của công tác thanh niên trong tình hình mới. Phải coi việc lãnh đạo công tác thanh niên là nội dung hoạt động thường xuyên, là nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Chăm lo xây dựng Đoàn vững mạnh là bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là xây dựng Đảng trước một bước. Mỗi đảng viên phải là tấm gương sáng cho thanh niên học tập, noi theo. Kết quả việc lãnh đạo công tác thanh niên là một tiêu chí đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng, người đứng đầu cấp ủy và cấp ủy viên phụ trách công tác thanh niên.

- Cấp ủy đảng phân công đồng chí thường vụ cấp ủy (nơi không lập ban thường vụ cấp ủy thì phân công cấp ủy viên) trực tiếp phụ trách tổ chức ĐTNCS Hồ Chí Minh cùng cấp.

- Các cấp ủy đảng có trách nhiệm định kỳ làm việc với ban chấp hành đoàn thanh niên cùng cấp. Thường trực Đảng ủy khối 3 tháng một lần làm việc với Ban Thường vụ Đoàn khối; cấp ủy đảng trực thuộc 6 tháng một lần làm việc với ban chấp hành đoàn cùng cấp.

- Các cấp ủy đảng cấp trên định kỳ có kế hoạch làm việc, kiểm tra cấp ủy cấp dưới về lãnh đạo công tác thanh niên.

- Tăng cường trách nhiệm của các cấp ủy trong công tác phát triển đảng viên từ đoàn viên ưu tú. Sáu tháng một lần, đại diện cấp ủy cơ sở gặp gỡ, trao đổi, đối thoại với đoàn viên ưu tú và đối tượng đảng để định hướng phấn đấu, rèn luyện. Bí thư chi bộ thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc với thanh niên, đoàn viên ưu tú để nắm bắt và giải quyết những tâm tư, nguyện vọng chính đáng, động viên thanh niên phấn đấu vươn lên; quan tâm, tạo điều kiện và xem xét kết nạp đảng đối với những thanh niên có đủ điều kiện.

- Quan tâm bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ có phẩm chất và năng lực tham gia cấp ủy, giữ các chức vụ quản lý trong các cơ quan, đơn vị.

- Các cấp ủy đảng phối hợp với lãnh đạo cơ quan trong xây dựng quy hoạch cán bộ, cần đặc biệt chú ý đến đội ngũ cán bộ trẻ, nhất là đội ngũ cán bộ Đoàn. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí và đề bạt cán bộ Đoàn vào các chức danh quản lý cơ quan, đơn vị. Các cơ sở đoàn có trách nhiệm phát hiện, giới thiệu cán bộ trẻ với cấp ủy đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị.

- Cấp ủy đảng phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị quan tâm hỗ trợ kinh phí và tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn hoạt động.

4.2. Tăng cường công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa, ý thức công dân cho thanh niên

- Các cấp ủy đảng thường xuyên nắm vững diễn biến tình hình tư tưởng thanh niên; dự báo xu hướng phát triển, nhận thức, thái độ của thanh niên; trên cơ sở đó có chủ trương, giải pháp định hướng về tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống cho thanh niên; đổi mới nội dung và đa dạng hóa hình thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục thanh niên.

- Đổi mới hình thức, nâng cao hiệu qủa công tác giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng, ý thức trách nhiệm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, phù hợp với đặc điểm, điều kiện làm việc, học tập của thanh niên.

- Đoàn khối và các cơ sở đoàn cụ thể hóa nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” phù hợp với đặc thù của đoàn viên, thanh niên trong khối; gắn việc thực hiện Chỉ thị với thực hiện nếp sống văn minh công sở, thực hiện cải cách hành chính, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Có kế hoạch tổ chức phổ biến, quán triệt quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với các chương trình công tác, các phong trào cách mạng trong thanh niên; kịp thời phát hiện và tuyên duơng, khen thưởng các gương tiêu biểu trong đoàn viên thanh niên. Triển khai thực hiện tốt Chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới.

4.3. Phát huy sự nỗ lực, phấn đấu của thanh niên trong học tập, lao động và công tác; không ngừng rèn luyện đạo đức, lối sống, trình độ chuyên môn nghiệp vụ để trở thành cán bộ trẻ “vừa hồng, vừa chuyên”

- Định hướng thanh niên phải luôn rèn luyện, phấn đấu, vươn lên trong học tập, lao động và công tác; tích cực trau dồi nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học; hoàn thiện kỹ năng công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, đồng thời tham gia, đóng góp tích cực, hiệu quả vào công tác thanh niên.

- Thanh niên phải thường xuyên rèn luyện đạo đức, lối sống, nếp sống văn minh nơi công sở, giữ gìn truyền thống văn hóa dân tộc, thực hiện nghiêm quy chế cơ quan nơi công tác; giữ gìn tác phong quan hệ công tác đúng mực, tận tụy trọng dân và phục vụ nhân dân.

- Thanh niên xung kích, tình nguyện, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc, giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội; xung kích đảm nhận những việc mới, việc khó khi cấp ủy đảng, lãnh đạo cơ quan yêu cầu.

          4.4. Xây dựng môi trường lành mạnh, tạo điều kiện cho thanh niên nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, phát triển toàn diện

          - Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; các cấp ủy đảng tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng; xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất, vi phạm pháp luật; xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, tạo môi trường lành mạnh để củng cố niềm tin cho thanh niên. Tổ chức tuyên dương mô hình, điển hình tiên tiến thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

          - Thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện lớn của đất nước, của ngành.

          - Các cấp ủy đảng phối hợp với lãnh đạo cơ quan trang bị cơ sở vật chất, điều kiện cho thanh niên luyện tập thể dục, thể thao, rèn luyện sức khỏe, phát triển thể chất.

          4.5. Nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan tỉnh; xây dựng tổ chức cơ sở đoàn trong sạch, vững mạnh toàn diện

          - Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng Đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Tập trung kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng cơ sở đoàn, nhất là chi đoàn. Đa dạng các loại hình hoạt động với nội dung thiết thực, hấp dẫn, phù hợp với đặc thù của khối để thu hút thanh niên.

- Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đoàn về lý luận chính trị; định kỳ tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác cho thanh niên.

- Tập trung chỉ đạo các cơ sở đoàn và đoàn viên thanh niên xung kích thực hiện cải cách hành chính, đổi mới tác phong lề lối làm việc, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Động viên đoàn viên thanh niên thi đua làm việc, học tập, nghiên cứu khoa học góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

- Nâng cao chất lượng công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét, kết nạp; phát huy vai trò của các cơ sở đoàn trong thực hiện quy trình giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

- Nâng cao năng lực tham mưu cho cấp ủy đảng, lãnh đạo cơ quan tạo nguồn lực cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên; tăng cường vai trò giám sát, phản biện của Đoàn thanh niên với các chủ trương, chính sách về thanh niên và công tác thanh niên.

- Tăng cường các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công tác giữa các tổ chức đoàn thanh niên trong khối và với đoàn thanh niên các tỉnh, thành phố. Chú trọng triển khai các hoạt động theo cụm. Đề xuất tham gia hoặc chủ trì thực hiện các chương trình, dự án của các cơ quan trong khối.

4.6. Tăng cường vai trò của tổ chức công đoàn, hội cựu chiến binh trong việc phối hợp giáo dục, bồi dưỡng, phát huy thanh niên

- Phát huy vai trò của các tổ chức công đoàn, cựu chiến binh trong công tác thanh niên. Mỗi đoàn thể có chương trình, kế hoạch, quy chế phối hợp trong hoạt động với Đoàn thanh niên khối.

- Các cơ sở đoàn chủ động phối hợp chặt chẽ với các tổ chức tổ chức công đoàn, cựu chiến binh trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, pháp luật, đạo đức, lối sống cho thanh niên, trọng tâm là phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cung cấp  thông tin, tình hình thời sự trong nước và quốc tế. Qua đó, kịp thời nắm bắt và định hướng tư tưởng cho thanh niên; thông qua các gương người tốt, việc tốt, giúp thanh niên tự phấn đấu, tự rèn luyện; kịp thời quan tâm đến quyền lợi vật chất, đời sống tinh thần của đoàn viên thanh niên.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Thường vụ Đảng ủy khối cụ thể hóa nội dung, phương hướng công tác thanh niên vào chương trình công tác hàng năm và chỉ đạo thực hiện.

- Các ban xây dựng đảng của Đảng ủy khối căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết và tham mưu với Ban Thường vụ Đảng ủy khối trong chỉ đạo thực hiện.

- Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối tham mưu công tác tổ chức quán triệt,  triển khai thực hiện và định kỳ sơ kết, tổng kết Nghị quyết. Nghiên cứu, tham mưu nội dung bài giảng về công tác vận động thanh niên trong các lớp tập huấn, bồi dưỡng cấp ủy đảng, đoàn thể hàng năm của Đảng ủy khối.

2. Các cấp ủy đảng tổ chức quán triệt, phổ biến Nghị quyết tới chi bộ; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết phù hợp với tình hình, đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị. Thường xuyên sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm; đưa nội dung thực hiện công tác thanh niên vào việc đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên.

3. Ban Thường vụ Đoàn khối tổ chức phổ biến, tuyên truyền và xây dựng chương trình hành động, đề án thực hiện Nghị quyết trong Đoàn khối.

 

Nơi nhận:                            

- BTV Tỉnh ủy (B/c),                                                      

- Văn phòng và các ban đảng tỉnh (B/c),

- Tỉnh đoàn Yên Bái (P/h),

- BCH Đảng bộ khối (T/h),

- Các chi, đảng bộ cơ sở (T/h),

- Các ban XD Đảng & Đoàn thể khối (T/h),

- Website Đảng ủy khối (Đăng tải),

- Lưu VP ĐUK.        

T/M BAN CHẤP HÀNH

BÍ THƯ

 

(Đã ký)

 

Hoàng Thị Chanh

 

 

 

THÔNG BÁO

VIDEO

Tháng năm nhớ Bác

Đảng là cuộc sống của tôi

Đảng cho mùa xuân

LIÊN KẾT WEBSITE

Lượt truy cập