• Loading...

HỎI ĐÁP CÔNG TÁC ĐẢNG

đặt câu hỏi

 Câu hỏi:

THƯ VIỆN ẢNH

      
ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC
Ngày xuất bản: 10/12/2019 12:00:00 SA
Lượt đọc: 419

ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC

 

Thanh niên Việt Nam được ví như "người chủ tương lai của nước nhà. Ngay từ những ngày đầu thành lập, tầng lớp thanh niên luôn một lòng đi theo Đảng, theo cách mạng, Đảng và Bác hồ luôn đánh giá cao vai trò của thanh niên. Điều đó không chỉ vì thanh niên có số lượng đông mà vì tầng lớp thanh niên là những người yêu nước, nhiệt tình cách mạng và luôn trung thành với Đảng, biết gắn lợi ích của mình với lợi ích của Đảng và lợi ích của dân tộc.

Trong cách mạng giải phóng dân tộc, thanh niên thông qua tổ chức của mình là Đoàn thanh niên đã đoàn kết tập hợp lực lượng xung quanh Đảng để thực hiện cuộc đấu tranh lâu dài của dân tộc, trong cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm với phong trào “3 sẵn sàng” ở miền Bắc năm 1963 và phong trào “5 xung phong” ở miền Nam năm 1965. Thanh niên 2 miền Nam, Bắc đã đóng góp to lớn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Hiện nay, trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4, khởi nghiệp sáng tạo đang là một xu thế lớn, đất nước đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế đã đem lại cho thanh niên nhiều sự thay đổi lớn trong đó có cả những mặt tích cực và hạn chế, Trong năm qua, điều kiện đất nước gặp nhiều khó khăn nhưng các cấp bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên cả nước đã kế thừa và phát huy truyền thống của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh năng động và sáng tạo, tổ chức các phong trào ngày càng phong phú, thiết thực, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của đất nước, nhiều phong trào thanh niên được thực hiện thường xuyên và đạt được nhiều kết quả to lớn, phong trào thanh niên thi đua lập thân, lập nghiệp; phong trào thanh niên xung kích....đã được lan tỏa sâu rộng ở các địa phương, tạo môi trường thực tiễn cho thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, thông qua các phong trào đó đã góp phần giáo dục, hình thành một lớp thanh niên có niềm tin, lý tưởng cách mạng, trở thành chủ thể tích cực của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Những năm gần đây cùng với những thành tựu của đất nước tình hình thanh niên có sự chuyển biến mạnh mẽ, đa dạng, đa chiều. Nhiều xu hướng, nhu cầu mới trong thanh niên về học tập, nghề nghiệp, việc làm, vui chơi giải trí, đòi hỏi tổ chức đoàn cần đổi mới mạnh mẽ để đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh niên. Đặc biệt, cần thiết kế và triển khai các phong trào hành động cách mạng phù hợp để thông qua đó phát huy, tập hợp, đoàn kết đoàn viên thanh niên, thực hiện chức năng “trường học xã hội chủ nghĩa” của mình. Chính vì vậy, từ chỗ chủ yếu phát huy thanh niên, Đoàn đã kết hợp hài hòa hơn giữa việc vừa phát huy vừa đồng hành, chăm lo, hỗ trợ thanh niên; quan tâm giải quyết những nhu cầu, lợi ích chính đáng, tăng cường huy động, tổ chức cho thanh niên tham gia phát triển kinh tế-xã hội, giải quyết những khó khăn của cộng đồng, vừa kết hợp hài hòa giữa tính tình nguyện của thanh niên và khả năng, trình độ tổ chức của đoàn. Cùng với đó, chuyển mạnh hoạt động của đoàn, hội hướng về cơ sở, đầu tư cho cơ sở, nhất là vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Như vậy, dưới ánh sáng đường lối đổi mới của Đảng hơn 30 năm qua thanh niên Việt Nam đã có bước tiến dài trên chặng đường xây dựng đất nước, mỗi chặng đường trong hành trình đó, xuất phát từ thực tiễn, yêu cầu nhiệm vụ mỗi thời kỳ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đều phát động tổ chức triển khai các phong trào hành động cách mạng lôi cuốn, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện sáng tạo của tuổi trẻ, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, đồng thời chăm lo thanh niên phát triển toàn diện, niềm tin của thanh niên đối với Đảng và Nhà nước ngày càng được nâng lên.

Tuy vậy, cũng còn những khó khăn trong công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên nhất là đối với thanh niên ở vùng sâu, vùng xa …Đảng và Nhà nước ta đã có các chủ trương, chính sách để tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thời gian qua vẫn còn “một bộ phận thanh niên sống thiếu lý tưởng, giảm sút niềm tin, ít quan tâm tới tình hình đất nước, thiếu ý thức chấp hành pháp luật, sống thực dụng, xa rời truyền thống văn hoá dân tộc. Học vấn của một bộ phận thanh niên nhất là thanh niên nông thôn, thanh niên dân tộc thiểu số còn thấp; nhiều thanh niên thiếu kiến thức và kỹ năng trong hội nhập quốc tế. Tính độc lập, chủ động, sáng tạo, năng lực thực hành sau đào tạo của thanh niên còn yếu, chưa thực sự đáp ứng với yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

 Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là một tổ chức chính trị-xã hội rộng lớn của thanh niên Việt Nam, phát huy truyền thống cách mạng, trong những năm qua hoạt động của Đoàn thanh niên ở cơ sở đã góp phần tích cực vào việc giáo dục, tuyên truyền đường lối chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, động viên, tập hợp thanh niên hăng hái lao động sản xuất, nâng cao trình độ văn hóa, giữ vững đoàn kết, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Phong trào thanh niên đã được thường xuyên tổ chức thực hiện, tập trung đi sâu vào các mặt trận quan trọng như: học tập, nghiên cứu khoa học; lao động, sản xuất kinh doanh; bảo vệ Tổ quốc; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo đảm an toàn giao thông, an sinh xã hội…Cùng với đó, toàn Đoàn triển khai 3 chương trình đồng hành với thanh niên: “Đồng hành với thanh niên trong học tập”; “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”; “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần” để chăm lo, hỗ trợ các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp, thiết thân của thanh niên, qua đó góp phần phát triển thanh niên toàn diện, khẳng định vai trò của Đoàn trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên.

 Ở bất cứ thời kỳ nào, thanh niên Việt Nam luôn phát huy truyền thống giàu lòng yêu nước và nhiệt tình cách mạng, có nhiều hoạt động sáng tạo, là đội quân chủ lực trong các giai đoạn cách mạng, trong bất cứ trường hợp nào cũng đều phải đặt lợi ích quốc gia, lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân, giữ vững mục tiêu phát triển kinh tế góp phần to lớn vào sự nghiệp chung của đất nước.

 

Đặng Ngọc Bích

Trường chính trị tỉnh

 

Đặng Ngọc Bích Trường chính trị tỉnh

THÔNG BÁO

VIDEO

Tháng năm nhớ Bác

Đảng là cuộc sống của tôi

Đảng cho mùa xuân

LIÊN KẾT WEBSITE

Lượt truy cập