• Loading...

HỎI ĐÁP CÔNG TÁC ĐẢNG

đặt câu hỏi

 Câu hỏi:

THƯ VIỆN ẢNH

      
Vận dụng một số quan điểm về huấn luyện, đào tạo cán bộ của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở Trường Chính trị tỉnh Yên Bái trong giai đoạn hiện nay
Ngày xuất bản: 03/12/2019 12:00:00 SA
Lượt đọc: 426

Vận dụng một số quan điểm về huấn luyện, đào tạo cán bộ của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở Trường Chính trị tỉnh Yên Bái trong giai đoạn hiện nay

 

           Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời cũng là người hết sức chú trọng chăm lo công tác xây dựng Đảng, sao cho Đảng ta thực sự là một đảng chân chính cách mạng, hoàn thành sứ mệnh lịch sử được dân tộc, nhân dân trao cho.

Ngay từ những ngày đầu tiên đi tìm đường cứu nước, khác với các bậc tiền bối , Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xem xét kỹ lưỡng bài học thành bại của các bậc tiền nhân đi trước tiêu biểu như: hai nhà yêu nước Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh đại diện cho phong trào dân tộc dân chủ của tầng lớp sĩ phu yêu nước tiến bộ đầu thế kỷ XX. Xuất phát từ lòng yêu nước để đi tìm con đường giải phóng cho dân tộc, chủ trương yêu nước của các cụ tạo đà cho các cuộc vận động cách mạng mới, được sự ủng hộ nhiệt tình của đông đảo quần chúng nhân dân, tuy nhiên cả 2 xu hướng cách mạng này đều chưa xây dựng được những cơ sở vững chắc cho xã hội, đó là cơ sở để người tìm ra hướng đi đúng đắn cho con đường cứu nước của mình. Có thể nói: xuất phát điểm cho sự thành công của Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là cách Người tư duy về nguyên nhân thất bại của các phong trào cách mạng trước đó. Sự kiện đánh dấu sự trưởng thành về chất đó là Người đã trở thành đảng viên của Đảng Cộng sản Pháp năm 1920 và sau đó là nhận thức của Người về công tác giác ngộ đào tạo cán bộ, một bước chuẩn bị mang tính chất quyết định đối với cách mạng.

Trong công tác huấn luyện, đào tạo đội ngũ cán bộ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập đến nhiều vấn đề thành một hệ thống lý luận hoàn chỉnh, sâu sắc trong đó người chỉ rõ vai trò quan trọng của lý luận cách mạng và trích dẫn luận điểm này của Lênin trên trang đầu của tác phẩm Đường Cách mệnh để nhấn mạnh tầm quan trọng của lý luận đối với cán bộ và phong trào cách mạng: “Không có lý luận cách mệnh thì không có cách mệnh vận động… chỉ có theo lý luận cách mệnh tiền phong, Đảng cách mệnh mới làm nổi trách nhiệm cách mệnh tiền phong” (Trích trong cuốn làm gì? của V.I.Lê-nin). Nhấn mạnh tầm quan trọng của lý luận Người chỉ rõ: Mỗi cán bộ của Đảng phải luôn nhớ rằng: tránh giáo điều, lý thuyết; phải không khi nào được quên rằng vai trò kim chỉ nam cho hành động của lý luận và lý luận không phải mang tính cứng nhắc mà đầy tính sáng tạo. Mặt khác lý luận có mối quan hệ máu thịt với thực tiễn, phải luôn gắn lý luận và thực tiễn, phải vận dụng lý luận để giải quyết các vấn đề thực tiễn cách mạng đặt ra, phù hợp với thực tiễn cách mạng nước ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu cán bộ phải luôn trau dồi lý luận cách mạng và gắn lý luận cách mạng với phong trào cách mạng, với thực tiễn, đó là liều thuốc tránh được các bệnh giáo điều, xét lại và đó cũng là tiêu chuẩn của người cán bộ của Đảng.

Bằng bản lĩnh chính trị của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vạch ra cho Đảng và cách mạng Việt Nam “tầm nhìn”. Những sáng tạo trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Người dày công vun đắp để công tác cán bộ trở thành khâu “then chốt”, quyết định sự thành bại của sự nghiệp cách mạng. Từ lịch sử xây dựng và rèn luyện đội ngũ cán bộ mà Người đặt nền móng đã để lại cho chúng ta những bài học giá trị trong công tác cán bộ hiện nay đó là,  đặc biệt quan tâm đến công tác cán bộ, coi đây là một vấn đề mang tầm chiến lược.

Trước những thuận lợi và khó khăn trong bối cảnh mới về tình hình quốc tế và trong nước, Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII về công tác cán bộ đã xác định mục tiêu: “Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức các cấp từ Trung ương đến cơ sở, đặc biệt là cán bộ đứng đầu, có phẩm chất và năng lực, có bản lĩnh chính trị vững vàng trên cơ sở lập trường giai cấp công nhân, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đảm bảo sự chuyển tiếp liên tục và vững vàng giữa các thế hệ cán bộ nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giữ vững độc lập tự chủ, đi lên chủ nghĩa xã hội”. Nghị quyết cũng đề ra nhiệm vụ, giải pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong giai đoạn cách mạng mới gồm các nội dung: Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đối với từng loại cán bộ; nội dung đào tạo bồi dưỡng cán bộ; phương thức đào tạo bồi dưỡng và kiện toàn hệ thống đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

 Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII cũng chỉ rõ: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”; thể chế hóa, cụ thể hóa các nguyên tắc về xây dựng Đảng; tiếp tục ban hành và thực hiện các quy chế, quy định trong công tác cán bộ bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và chặt chẽ giữa các khâu, liên thông giữa các cấp; có quy chế về đánh giá đúng đắn, khách quan đối với cán bộ, để có cơ sở sử dụng, bố trí cán bộ, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng chạy chức, chạy tuổi, chạy bằng cấp... 

Thấm nhuần quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, đặc biệt là từ khi thực hiện đường lối đổi mới (năm 1986) đến nay, Đảng ta luôn quan tâm đến xây dựng đội ngũ cán bộ, công tác cán bộ và chính sách cán bộ, xác định rõ đây là khâu then chốt trong sự nghiệp phát triển đất nước. Quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng ta, trong những năm qua, Trường Chính trị tỉnh Yên Bái đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các huyện, thành phố, thị xã, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh triển khai nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Những kết quả đạt được trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của nhà trường đã và đang đóng góp quan trọng vào việc xây dựng đội ngũ cán bộ của tỉnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới.

 Quán triệt quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của Đảng cộng sản Việt Nam về công tác cán bộ: “Cán bộ là gốc của mọi công việc, huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”.  Đối với từng loại hình đào tạo, bồi dưỡng, nhà trường đã căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương, đặc điểm từng đối tượng cán bộ được bồi dưỡng, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các tổ chức đoàn thể - chính trị cấp tỉnh, các ban của Tỉnh ủy để xây dựng chương trình khung theo nhiệm vụ của từng giai đoạn, từng thời điểm; nội dung và cấu trúc của các chương trình, cập nhật đảm bảo tính thiết thực, phù hợp đối tượng được bồi dưỡng, cập nhật trong đó Ban giám hiệu đã tập trung vào một số nội dung chủ yếu:

Thứ nhất, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm tới chất lượng của việc đào tạo và huấn luyện. Người chỉ rõ, trong công tác huấn luyện cán bộ, khuyết điểm chung là tham làm nhiều mà không chu đáo. Chính vì vậy, nhà trường đã chú trọng đặc biệt đến việc coi trọng công tác huấn luyện cán bộ tức là chất lượng cán bộ sau khi được đào tạo, trong đó việc nâng cao chất lượng đào tạo và tích cực chỉ đạo việc đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tăng hướng dẫn thực hành và kỹ năng xử lý tình huống, đổi mới phương thức và nội dung các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, trước hết là việc giảng dạy và học tập chương trình trung cấp lý luận chính trị - hành chính theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn đang đặt ra; thực hiện việc bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Tiếp tục đổi mới hệ thống chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị theo hướng nâng cao chất lượng, chú trọng tính hiệu quả và phù hợp với từng đối tượng, nỗ lực giảng dạy những nội dung học viên cần thay vì dạy những điều giảng viên có. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng phải bảo đảm trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ theo yêu cầu công vụ, quy định theo tiêu chuẩn cho công chức lãnh đạo, quản lý và công chức các ngạch hành chính, kiến thức văn hoá công sở, trách nhiệm và đạo đức công chức. Nội dung cần bao quát kiến thức cơ bản nhằm trang bị cho người học thế giới quan duy vật biện chứng, phương pháp luận khoa học cách mạng, nâng cao năng lực tư duy lý luận, năng lực tổ chức thực tiễn, tổng kết thực tiễn, khả năng ứng dụng lý luận một cách sáng tạo, hiệu quả.

Thứ hai, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ “ Huấn luyện lý luận cho những cán bộ cao cấp, cho đến nay, hoặc chưa làm hoặc làm không đúng, lý luận và thực tế không ăn khớp với nhau, dạy theo cách học thuộc lòng”. Vì vậy Trường chính trị tỉnh Yên Bái xác định rõ mục đích của việc đào tạo cán bộ là để tiếp thu kiến thức lý luận và ứng dụng lý luận đó vào trong thực tiễn…điều đó có nghĩa là học tập nhằm trang bị những kiến thức cần thiết để nâng cao chất lượng hành động thực tiễn của người cán bộ. Việc gắn lý luận học được với thực tiễn cuộc sống, không chỉ là mục đích giúp người học ham học hơn mà còn giúp họ giải quyết những khó khăn trong thực tiễn. Để đạt được điều đó trong quá trình giảng dạy giảng viên nhà trường đã tuân thủ nội dung, chương trình trung cấp lý luận chính trị - hành chính của Học viên chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, chủ động cập nhập những thông tin mới từ Văn kiện Đại hội XII của Đảng, các văn kiện hội nghị Ban chấp hành Trung ương và các văn bản quy phạm pháp luật mới, qua đó giúp các học viên nghiên cứu, học tập thuận lợi và nắm được những nội dung cơ bản của chương trình học.

Thứ ba, Nội dung đào tạo, bồi dưỡng phải bảo đảm trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ theo yêu cầu công vụ, quy định theo tiêu chuẩn cho công chức lãnh đạo, quản lý và công chức các ngạch hành chính, kiến thức văn hoá công sở, trách nhiệm và đạo đức công chức, nâng cao chất lượng giảng dạy cần thông qua việc đổi mới chương trình, tài liệu, nâng cao năng lực giảng viên và phương pháp giảng dạy. Việc xây dựng chương trình, tài liệu phải xuất phát từ mục đích của việc đào tạo bồi dưỡng và phù hợp với nhu cầu, khả năng tiếp nhận của đối tượng học viên, từ yêu cầu về kiến thức, kỹ năng của từng vị trí công việc, xuất phát từ những thiếu hụt về kiến thức và kỹ năng của đội ngũ cán bộ, đặc biệt, phải gắn liền lý luận với thực tiễn. Việc biên soạn chương trình, tài liệu phải được thực hiện nghiêm túc và có sự phê duyệt cẩn thận của lãnh đạo nhà trường trước khi cung cấp cho học viên.

Bốn là, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên. Tiếp tục quan tâm đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất cho các giảng đường, phòng học, thư viện, nhà nội trú cung cấp các thông tin tốt hơn để phục vụ việc giảng dạy và học tập của cả giảng viên và học viên được tốt hơn.

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ “ cán bộ là cái gốc của mọi công việc”.“ Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém, đó là một chân lý nhất định” thấm nhuần những quan điểm đó của người vì vậy ngay từ những ngày đầu mới thành lập, Trường chính trị tỉnh Yên Bái đã đặt công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để quyết tâm thực hiện một cách đồng bộ, toàn diện, hiệu quả, chất lượng ngày càng được nâng lên từng bước đáp ứng được những yêu cầu của quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.

 

Đặng Ngọc Bích

Trường chính trị tỉnh

 

Đặng Ngọc Bích - Trường chính trị tỉnh

THÔNG BÁO

VIDEO

Tháng năm nhớ Bác

Đảng là cuộc sống của tôi

Đảng cho mùa xuân

LIÊN KẾT WEBSITE

Lượt truy cập