• Loading...

HỎI ĐÁP CÔNG TÁC ĐẢNG

đặt câu hỏi

 Câu hỏi:

THƯ VIỆN ẢNH

      
 •  TƯ LIỆU VĂN BẢN ⇒ Văn bản Đảng ủy khối

 • Nội dung tìm kiếm:

  SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU TẢI VỀ
  30 - KH/ĐUK ngày 25 tháng 11 năm 2016 KẾ HOẠCH TOÀN KHÓA Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
  21 - KH/ĐUK ngày 22 tháng 6 năm 2016 KẾ HOẠCH Học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
  06 - NQ/ĐUK ngày 10 tháng 6 năm 2016 NGHỊ QUYẾT BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH Về nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2016 - 2020
  47-KH/ĐUK ngày 17 tháng 7 năm 2017 KẾ HOẠCH Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)
  68 - KH/ĐUK ngày 26 tháng 4 năm 2018 KẾ HOẠCH Thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU về tăng cường trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị
  64 - KH/ĐUK ngày 15 tháng 3 năm 2018 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện công tác tuyên truyền năm 2018
  62 - KH/ĐUK ngày 22 tháng 01 năm 2018 KẾ HOẠCH Chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018); xây dựng và tuyên dương các mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
  61 - KH/ĐUK ngày 22 tháng 01 năm 2018 KẾ HOẠCH Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW về Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
  60 - KH/ĐUK ngày 22 tháng 01 năm 2018 KẾ HOẠCH Học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
  48 - KH/ĐUK ngày 08 tháng 8 năm 2017 KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)
  67 - KH/ĐUK ngày 26 tháng 4 năm 2018 KẾ HOẠCH Thực hiện nội dung trọng tâm, nhiệm vụ chủ yếu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018
  05 - CTrHĐ/ĐUK ngày 12 tháng 01 năm 2016 CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
  23- CTr/ĐUK ngày 08 tháng 02 năm 2017 CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

  THÔNG BÁO

  VIDEO

  Tháng năm nhớ Bác

  Đảng là cuộc sống của tôi

  Đảng cho mùa xuân

  LIÊN KẾT WEBSITE

  Lượt truy cập