• Loading...

HỎI ĐÁP CÔNG TÁC ĐẢNG

đặt câu hỏi

 Câu hỏi:

THƯ VIỆN ẢNH

      
 •  TƯ LIỆU VĂN BẢN ⇒ Trung Ương

 • Nội dung tìm kiếm:

  SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU TẢI VỀ
  Số 02-HD/UBKTTW 12/09/2017 Hướng dẫn thực hiện một số điều trong Quy định số 86 - QĐ/TW của Bộ Chính trị về Giám sát trong Đảng
  Số 04 - HD/UBKTTW 22/03/2018 Hướng dẫn thực hiện một số điều trong Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm
  Số 06-HD/UBKTTW 18/12/2018 Hướng dẫn thực hiện một số điều trong Quy định số 07-QĐi/TW, ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm
  124-QĐ/TW 02/02/2018 QUY ĐỊNH Về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên
  10-CT/TW 30/3/2007 Chỉ thị của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ
  293-QĐ/TW 23/3/2010 Quy định chức năng nhiệm vụ tổ chức bộ máy của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, thành phố
  07-QĐ/TW 28/8/2018 Quy định xử lý tổ chức đảng vi phạm
  26-NQ/TW 19/5/2018 Nghị quyết Hội nghị lần thứ bày Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII Về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất năng lực và uy tín, ngang tầm nghiệm vụ
  28-NQ/TW 23/5/2018 Nghị quyết hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểu xã hội
  27-NQ/TW 21/5/2018 Nghị quyết hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương lần khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp

  THÔNG BÁO

  VIDEO

  Tháng năm nhớ Bác

  Đảng là cuộc sống của tôi

  Đảng cho mùa xuân

  LIÊN KẾT WEBSITE

  Lượt truy cập