• Loading...

HỎI ĐÁP CÔNG TÁC ĐẢNG

đặt câu hỏi

 Câu hỏi:

THƯ VIỆN ẢNH

      

Nội dung tìm kiếm:

1-30 of 134<  1  2  3  4  5  >
SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU TẢI VỀ
Mẫu Quy chế UBKT cơ sở 17/04/2020 Mẫu Quy chế UBKT cơ sở
Số 35-CV/ĐUK, ngày 11/02/2020 11/02/2020 “V/v tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW4 (khóaXII) và xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.
Số 142 - CV/UBKT 06/12/2019 “V/v xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020”
Hướng dẫn kiểm điểm năm 2019 11/12/2019 Các văn bản hướng dẫn kiểm điểm năm 2019 + Phụ lục, mẫu biểu
Số 139-CV/UBKT 05/11/2019 CV YÊU CẦU BÁO CÁO TONG KET KTGS, TW4 NAM 2019
Tài liệu Hội nghị trao đổi kinh nghiệm công tác xây dựng Đảng Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh khu vực Tây Bắc 25/09/2019 Hội nghị trao đổi kinh nghiệm công tác xây dựng Đảng Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh khu vực Tây Bắc
Danh sách theo KH Số 107 - KH/ĐUK 30/05/2019 DANH SÁCH Tổ chức các cụm thi kể chuyện về Bác Hồ theo chủ đề năm 2019 thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và những mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2019
Số: 107-KH/ĐUK 30/05/2019 KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi kể chuyện về Bác Hồ theo chủ đề năm 2019 thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và những mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2019
Số 122 Cong van hướng dãn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát 27/03/2019 Số: 122 - CV/UBKT V/v hướng dẫn một số mẫu văn bản nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng cơ sở
Số: 73 - KH/ĐUK 13/06/2018 KẾ HOẠCH Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ III – năm 2018
Số: 40 - KH/ĐUK 16/02/2017 KẾ HOẠCH Hưởng ứng Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2020 và tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng)
174 - TB/ĐUK 29/03/2019 THÔNG BÁO Danh sách tổ chức các cụm thi bí thư chi bộ giỏi Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh năm 2019
98 - KH/ĐUK 14/03/2019 KẾ HOẠCH Tổ chức hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2019
101 - KH/ĐUK 20/03/2019 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện nội dung đột phá thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019
99 - KH/ĐUK 19/03/2019 KẾ HOẠCH Thực hiện Kết luận số 37-KL/TW, ngày 17/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 22 về thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2019
96 - KH/ĐUK 26/02/2019 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện công tác tuyên truyền năm 2019
95 - KH/ĐUK 26/02/2019 KẾ HOẠCH Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019
26 - QĐi/UBKT ĐUK 27/03/2019 Về tổ chức và hoạt động của các đoàn kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh
25 - QĐ/UBKT ĐUK 27/03/2019 Quyết định ban hành các quy trình về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối (sửa đổi, bổ sung)
39 - KH/ĐUK 05-5-2017 KẾ HOẠCH Xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị
93 - KH/ĐUK 28/12/2018 KẾ HOẠCH Học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, Phong cách Hồ Chí Minh”
91 - KH/ĐUK 23/11/2018 KẾ HOẠCH Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK, ngày 18/12/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh (khóa VII) về đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác dân vận ở Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh
Số 05-NQ/ĐUK 18/12/2013 Nghị quyết về đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác Dân vận ở Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh
86 - KH/ĐUK 18/10/2018 KẾ HOẠCH Tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 63 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh (10/11/1955 - 10/11/2018)
585 - CV/ĐUK ngày 17 tháng 9 năm 2018 V/v tuyên truyền và huy động lực lượng dự Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái
584 - CV/ĐUK , ngày 14 tháng 9 năm 2018 V/v tiếp tục rà soát sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của cấp uỷ cơ sở
583 - CV/ĐUK ngày 14 tháng 9 năm 2018 TC báo công dâng bác và tuyên dương điển hình tiên tiến
580 - CV/ĐUK ngày 12 tháng 9 năm 2018 V/việc khen thưởng đối với các tổ chức cơ sở đảng thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK và số 06 - NQ/ĐUK
45 - CTr/ĐUK ngày 04 tháng 9 năm 2018 CHƯƠNG TRÌNH Công tác tháng 9 năm 2018
572 -CV/ĐUK ngày 23 tháng 8 năm 2018 V/v đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2018

THÔNG BÁO

VIDEO

Tháng năm nhớ Bác

Đảng là cuộc sống của tôi

Đảng cho mùa xuân

LIÊN KẾT WEBSITE

Lượt truy cập