• Loading...

HỎI ĐÁP CÔNG TÁC ĐẢNG

đặt câu hỏi

 Câu hỏi:

THƯ VIỆN ẢNH

      

Nội dung tìm kiếm:

1-30 of 36<  1  2  >
SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU TẢI VỀ
202 - BC/ĐUK ngày 29 tháng 6 năm 2018 BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác Giáo dục lý luận chính trị 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
175 - BC/ĐU ngày 27 tháng 3 năm 2018 BÁO CÁO Kết quả thực hiện Quy định số 123 - QĐ/TW ngày 28/9/2004 của Bộ Chính trị (khoá IX) về kết nạp đảng viên đối với người có đạo và đảng viên có đạo tham gia sinh hoạt tôn giáo.
220 - BC/ĐUK ngày 12 tháng 9 năm 2018 BÁO CÁO Kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật từ đầu nhiệm kỳ đến nay và phương hướng, nhiệm vụ công tác đến năm 2020
217 - BC/ĐUK ngày 22 tháng 8 năm 2018 BÁO CÁO Tổng kết 05 năm thực hiện Kết luận số 55 - KL/TU của Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác phòng, chống tham nhũng
216 - BC/ĐUK ngày 22 tháng 8 năm 2018
215 - BC/ĐUK ngày 09 tháng 8 năm 2018 BÁO CÁO Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 26/3/2018 của Bộ Chính trị về “tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới”
214 - BC/ĐUK ngày 09 tháng 8 năm 2018 BÁO CÁO Kết quả tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)
212 - BC/ĐUK ngày 24 tháng 7 năm 2018 BÁO CÁO Thiệt hại do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 03 gây ra
211 - BC/ĐUK ngày 24 tháng 7 năm 2018 BÁO CÁO Kiểm điểm, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020
208 - BC/ĐUK ngày 13 tháng 7 năm 2018 BÁO CÁO Kết quả thực hiện Quy chế làm việc của cấp ủy 6 tháng đầu năm 2018
207 - BC/ĐUK ngày 9 tháng 7 năm 2018 BÁO CÁO Kết quả 6 tháng triển khai, thực hiện Kế hoạch số 67-KH/TU, ngày 28/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ
206- BC/ĐUK ngày 06 tháng 7 năm 2018 BÁO CÁO Kết quả thực hiện các nhiệm vụ cần làm ngay của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2017 theo tình thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)
205- BC/ĐUK ngày 5 tháng 7 năm 2018 BÁO CÁO Kết quả thực hiện Quy chế làm việc của cấp ủy 6 tháng đầu năm 2018
203 - BC/ĐUK ngày 29 tháng 6 năm 2018 BÁO CÁO Kết quả triển khai, thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư
200 - BC/ĐUK ngày 20 tháng 6 năm 2018 BÁO CÁO Sơ kết kết quả công tác thi đua 6 tháng đầu năm, Phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018
199 - BC/ĐU ngày 19 tháng 6 năm 2018 BÁO CÁO Công tác Bảo vệ chính trị nội bộ 6 tháng đầu năm 2018 phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2018
196 - BC/ĐUK ngày 15 tháng 6 năm 2018 BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ theo Thông báo số 54-TB/VPTU và Thông báo số 181-TB/VPTU của Văn phòng Tỉnh uỷ
198 - BC/ĐUK ngày 20 tháng 6 năm 2018 BÁO CÁO Tự kiểm tra, rà soát về công tác cán bộ
195 - BC/ĐUK ngày 13 tháng 6 năm 2018 BÁO CÁO Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của BCH Trung ương Đảng (khóa XI) về “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”
194 - BC/ĐUK ngày 07 tháng 6 năm 2018 BÁO CÁO Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường
191 - BC/ĐUK ngày 01 tháng 6 năm 2018 BÁO CÁO Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới
190 - BC/ĐUK ngày 29 tháng 5 năm 2018 BÁO CÁO Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW, ngày 02/02/2008 của Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X
189 - BC/ĐUK ngày 23 tháng 5 năm 2018 BÁO CÁO Sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
186 - BC/ĐUK ngày 18 tháng 5 năm 2018 BÁO CÁO Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị khoá XI về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
183 - BC/ĐUK ngày 26 tháng 4 năm 2018 BÁO CÁO Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU, ngày 20/5/2013 của Tỉnh ủy Yên Bái “Về đẩy mạnh công tác điều tra, nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng và dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh”
181 - BC/ĐUK ngày 23 tháng 4 năm 2018 BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác quý I, phương hướng nhiệm vụ công tác quý II năm 2018
178 - BC/ĐUK ngày 04 tháng 4 năm 2018 BÁO CÁO Báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay; phương hướng nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng thời gian tới
176- BC/ĐUK ngày 30 tháng 3 năm 2018 BÁO CÁO Kết quả triển khai, thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư
173 - BC/ĐUK ngày 22 tháng 3 năm 2018 BÁO CÁO Kết quả tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, Trung ương 5, Trung ương 6 khóa XII của Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Tài liệu phục vụ buổi làm việc với Đoàn kiểm tra Tỉnh ủy)
172- BC/ĐUK ngày 19 tháng 3 năm 2018 BÁO CÁO Tổng kết việc thực hiện Quy chế về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ (ban hành kèm theo Quyết định số 58-QĐ/TW ngày 07/5/2007 của Bộ chính trị)

THÔNG BÁO

VIDEO

Tháng năm nhớ Bác

Đảng là cuộc sống của tôi

Đảng cho mùa xuân

LIÊN KẾT WEBSITE

Lượt truy cập