• Loading...

HỎI ĐÁP CÔNG TÁC ĐẢNG

đặt câu hỏi

 Câu hỏi:

THƯ VIỆN ẢNH

      

Nội dung tìm kiếm:

SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU TẢI VỀ
Số: 107-KH/ĐUK 30/05/2019 KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi kể chuyện về Bác Hồ theo chủ đề năm 2019 thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và những mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2019
Số: 73 - KH/ĐUK 13/06/2018 KẾ HOẠCH Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ III – năm 2018
Số: 40 - KH/ĐUK 16/02/2017 KẾ HOẠCH Hưởng ứng Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2020 và tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng)
98 - KH/ĐUK 14/03/2019 KẾ HOẠCH Tổ chức hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2019
101 - KH/ĐUK 20/03/2019 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện nội dung đột phá thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019
99 - KH/ĐUK 19/03/2019 KẾ HOẠCH Thực hiện Kết luận số 37-KL/TW, ngày 17/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 22 về thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2019
96 - KH/ĐUK 26/02/2019 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện công tác tuyên truyền năm 2019
95 - KH/ĐUK 26/02/2019 KẾ HOẠCH Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019
39 - KH/ĐUK 05-5-2017 KẾ HOẠCH Xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị
93 - KH/ĐUK 28/12/2018 KẾ HOẠCH Học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, Phong cách Hồ Chí Minh”
91 - KH/ĐUK 23/11/2018 KẾ HOẠCH Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK, ngày 18/12/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh (khóa VII) về đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác dân vận ở Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh
86 - KH/ĐUK 18/10/2018 KẾ HOẠCH Tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 63 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh (10/11/1955 - 10/11/2018)
81 - KH/ĐUK ngày 12 tháng 9 năm 2018 KẾ HOẠCH Sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 06 - NQ/ĐUK, ngày 10/6/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa VIII về “Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2016 – 2020” và tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02 –NQ/ĐUK, ngày 24/5/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa VII về “Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy cơ sở”
80 - KH/ĐUK ngày 31 tháng 7 năm 2018 KẾ HOẠCH thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ
76 - KH/ĐUK ngày 09 tháng 7 năm 2018 KẾ HOẠCH Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới
73 - KH/ĐUK ngày 13 tháng 6 năm 2018 KẾ HOẠCH Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ III – năm 2018
71 - KH/ĐUK ngày 17 tháng 5 năm 2018 KẾ HOẠCH Tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và gặp mặt các tập thể, cá nhân đăng ký xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
66 - KH/ĐUK ngày 20 tháng 4 năm 2018 KẾ HOẠCH Tuyên truyền và phổ biến một số nội dung thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW và Nghị quyết 19-NQ/TW Của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
64 - KH/ĐUK ngày 15 tháng 3 năm 2018 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện công tác tuyên truyền năm 2018
Số: 68 - KH/ĐUK 26/4/2018 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU về tăng cường trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị
Số: 67 - KH/ĐUK 26/4/2018 Thực hiện nội dung trọng tâm, nhiệm vụ chủ yếu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018
Số: - KH/ĐUK 3/2018 Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác tuyên truyền năm 2018
Số: 60 - KH/ĐUK 22/1/2018 Kế hoạch Học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách,tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Số: 62 - KH/ĐUK 22/1/2018 Kế hoạch Chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018); xây dựng và tuyên dương các mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Số: 61-KH/ĐUK 22/1/2018 Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW về Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới;Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Số: 48 - KH/ĐUK 18/8/2017 Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)
Số: 47-KH/ĐUK 17/7/2017 Kế hoạch Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)
Số: 30 - KH/ĐUK 25/11/2016 Kế hoạch toàn khóa Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Số: 21 - KH/ĐUK 22/6/2016 Kế hoạch Học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

THÔNG BÁO

VIDEO

Tháng năm nhớ Bác

Đảng là cuộc sống của tôi

Đảng cho mùa xuân

LIÊN KẾT WEBSITE

Lượt truy cập